Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление  - 2 семестъра - Информационен пакет

 
 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Специалистите с образователно-квалификационна степен "магистър по Музикално възпитание и обучение" се подготвят за реализация в различните звена и степени на образователната система като: учител по музика в общообразователното училище (начален, среден и горен курс) и в паралелките с разширено изучаване на музика; музикален ръководител в предучилищни заведения; ръководител на вокални и оркестрови формации; фолклорни състави; директор на учебни заведения; експерт по музика.

Учебният план на специалистите с образователна степен "магистър" по Музикално възпитание и обучение включва: изучаване на системи за музикално възпитание и обучение, утвърдили се в световната музикална практика; усвояване на знания от областта на специалната педагогика; усвояването на определени педагогически и музикални умения при ръководство на вокални и инструментални формации в различни стилове и жанрове в музиката.

Избираемият комплекс от дисциплини дава възможност на обучаваните по специалността Музикално възпитание и обучение "магистърска" програма да получат компетентност да преподават музикално-теоретични дисциплини в специализирани музикални училища, колежи и висши училища по музика.