Форма на обучение / Информационен пакет


Магистърската програма е предназначена за студенти завършили ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в специалности от професионално направление 1.2. Педагогика. Обучението по специалността е с продължителност 1 година (2 семестъра) и се реализира в редовна и задочна форма на обучение -
Инфопакет

Магистърската програма е предназначена за студенти, притежаващи ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в други професионални направления/специалности. Обучението по специалността е с продължителност 2 година (4 семестъра) и се реализира в редовна и задочна форма на обучение - Инфопакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Магистърската програма „Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца“ има за цел да подготви компетентни педагогически специалисти за работа в разнородни образователни общности, институции и услуги. Придобитите знания и умения в процеса на обучение дават възможност за професионална реализация на завършилите магистри както в традиционните образователни институции, така и в алтернативни такива, в това число и в сферата на неформалното образование. В основата на обучението са заложени две основни ядра: социалнопедагогическа подкрепа – разчетена като традиционна в концептуалната рамка на педагогическата наука и същевременно иновативна в контекста на междуинституционалното взаимодействие и закрила на деца - актуална концептуално-нормативна рамка и практика, която намери своето място в социообразователното пространство в отговор на нарастващите потребности от взаимодействие със семейството и общността на децата и юношите. Потребността от специфичен тип подготовка се определя от нарастващата необходимост от междуинституционално взаимодействие и необходимостта от закрила на детето в динамиката на съвременното общество. Социалнопедагогическата подкрепа и закрила на деца са превърнати в професионално кредо в контекста на социалнопедагогическата дейност  на специалиста. Те са част от иновативни практики, насочени към разширяване  на социалнопедагогическата проблематика в широк диапазон на действие и оптимизиращи нейния потенциал.

Учебната документация на специалността е разработена в духа на модерната социална и образователна политика, насочена към максимално индивидуализиране на общественото възпитание и социално-педагогическите услуги с цел утвърждаване на социалната сигурност, хармония и благополучие.

Учебният план и учебните програми на магистърската програма „Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца“ са разработени съобразно приетите стандарти в областта на професионалната подготовка на социалните педагози и други педагогически специалисти у нас и отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и Закона за предучилищното и училищно образование.

Подготовката по специалността цели да отговори на  необходимостта от професионална мобилност и рефлексивност на социалния педагог и възможността да бъде пригоден за рискови и кризисни ситуации на средата, като отговори с подходящи методики и технологии и желание за подкрепа, интериоризирани в неговия професионален дизайн на специалист. Обучението в магистърска програма по специалността има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация във възпитателна, интегрираща, социално-подкрепяща, (ре)социализираща, изследователска и организационна дейност в работни полета със специфични социалнопедагогически проблеми.