Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионална направление 1.2. Педагогика: специалност „Специална педагогика“, специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", специалност "Началнаучилищна педагогика с чужд език", специалност „Предучилищна и начална педагогика с чужд език“ - 2 семестъра - Информационен пакет

Редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по професионално направление 1.2. Педагогика: специалност „Социална педагогика“ и специалност „Педагогика и образователен мениджмънт“ и от други професионални направления с придобита квалификация „учител“- 4 семестъра - Информационен пакет

regular study in English 3 terms - Информационен пакет

regular study in English 4 terms - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Магистърската програма по Специална педагогика на Югозападния университет "Неофит Рилски" подготвя бъдещите учители за пълноценна професионална реализация, като насърчава своите магистри да поемат водеща роля в специалното образование, да провеждат и да участват активно в педагогически проучвания. Магистърската програма по Специална педагогика на ЮЗУ "Н. Рилски" се отличава с висока репутация сред педагогическите среди на местно и национално ниво.

Учебният план и учебните програми на специалност "Специална педагогика" са разработени съобразно приетите стандарти в областта на професионалната подготовка на специални педагози и ресурсни учители у нас и отговарят на изискванията на Закона за висшето образование.

Обучението по специалността е с продължителност 2 или 4 семестъра. В структурно отношение специалността включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Задължителни учебни дисциплини - гарантират придобиването на фундаментална общотеоретична и специализираща подготовка по специалността. Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни области (педагогика, психология, медицина) и на знания с интегративен и интердисциплинарен характер.

Избираеми учебни дисциплини - осигуряват разширяване и надграждане на общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността. Чрез тях се допълват и конкретизират знанията и компетентностите, придобити по задължителните учебни предмети.

Задължителните и избираемите учебни дисциплини са в съотношение 70,6 % : 29,4%.

Факултативни учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения от различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Студентите се дипломират след полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа, за което придобиват 10 кредита (чл. 10 на Наредба № 21 от 30.09.2004 г.).

Целта на обучението в магистърска степен на специалност "Специална педагогика" е да подготви квалифицирани специалисти, които компетентно да могат да се реализират в работни области, свързани със проблемите на специалната педагогика.

Образователна мобилност и международна сравнимост на придобитите компетенции.

Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената кредитна система и система по качество на образованието позволяват на подготвяните специалисти да бъдат конкурентоспособни на пазара на специалисти в страната, успешно да работят и да продължават образованието си по специалността у нас и в чужбина.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Образователната степен на ниво магистър в областта на специалната педагогика е съществена част от българската образователната система. Дипломираните магистри специални педагози на ЮЗУ "Н. Рилски" заемат ключови позиции в образователните институции в страната като специални и ресурсни учители.

Студентите, успешно завършили обучението по специалност "Специална педагогика" с образователно-квалификационна степен "магистър", придобиват професионална квалификация "специален педагог". Те са подготвени да оказват образователна, експертна, консултантска и организационна  дейност с лица с различни по степен и вид специални потребности; да ръководят педагогическия процес и педагогическото взаимодействие с децата и учениците, техните родители и близки, както и със специалистите, с които работят в екип, за постигане в най-висока степен развитие на индивидуалните дадености на всяко лице.

Подготвени са за експертна дейност:

  • в комисии за комплексно педагогическо оценяване и подбор на ДСОП за специализирано или интегрирано обучение;
  • в регионалните инспекторати по образование по въпросите, свързани със специални образователни потребности и поведенчески отклонения на децата;
  • общинските комисии за закрила на детето;
  • в общински отдел "Образование";

Могат да бъдат консултанти в правителствени, неправителствени институции и сдружения на самите лица с отклонения в развитието.