Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно/задочно, за завършили ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” от други професионални направления, притежаващи  професионална квалификация „учител“ - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 рограмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Учебният план по специализираната магистърска програма е  свързан с едно от най-модерните направления за развитие на началната училищна педагогика - усвояването на компютърно-информационна компетентност от началните учители.

Студентите, обучаващи се по тази магистърска програма овладяват теоретичните основи на използването на новите  информационни технологии в практиката на обучение в началните класове. Те се ориентират в общите тенденции на развитие на съвременните информационни технологии, в тяхното влияние върху  образователната практика в началните класове. Курсът на обучение като цяло в практически план демонстрира значимостта на компютърните технологии в системата на началното образование. В съдържателно отношение се прави обзор на обучаващите компютърни програми, разкриват се концепциите, свързани с проектиране и създаване на електронни учебници  и други обучаващи материали, в т.ч. с мултимедиен характер. Предвидено е достатъчно време и за практически упражнения, за самостоятелна творческа работа по създаването на обучаващи материали, както и за оформянето на педагогически масив за ежедневно използване.

Подготовката на магистрите е непосредствено насочена както към преподаване на задължително-избираемия предмет "Информационни технологии", така и към приложение на такива технологии при обучението по всички учебни предмети от І до ІV клас.

Завършилите тази магистърска програма придобиват  подготовка, която им позволява да работят като учители по "Информационни технологии" и експерти по проблемите на обучението, базирано върху   информационните  технологии в началните класове. Могат да работят и като консултанти и експерти при създаване на дидактически материали за обучението в началните класовe.