Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Основната цел на магистърската програма е да се подготвят нов тип учители, които да работят в условията на постмодерността, която задава и новите парадигми във философията на  образованието в мултикултурност:

 • Образованието да се основава на множество различни ценности;
 • Знанието, което се дава, да е резултат от ценности и култури, да е динамично;
 • Да има различни образования, а не просто модификация на господстващата тенденция;
 • Образованието е индивидуално и то е "пространство", в което всеки търси и намира своята "образователна траектория"
 • Образованието трябва да задоволява нуждите на разнообразни групи и индивиди, т.е "да няма център";
 • Обучението да е последователно, демократично и диалогично. Ценностите и интересите на учениците и богатството на техния опит трябва да са достъпни за учениците и учителя.
 • Ролята на учителя не е да доминира и налага решения, а да предлага, сравнява и убеждава.
 • Постмодерната педагогика е педагогика на различията - тя е основана на различни етически дискурси, тя е педагогика на специфичното;
 • Обединяването на тези дискурси е борбата против неравенството, несправедливостта и за разширяване на основните човешки права.

Подготовката на специалиста "Магистър по муждукултурно образование" осигурява овладяването освен на педагогически, но и на интеркултурни компетентности, които ще позволят учителя да е по-ефективен в култури, различна от неговата собствена.

 • Способност за облекчаване на обучението в познавателната, емоционалната и поведенческата област сред ученици от различни етнокултури;
 • Знания за интеркултурността - същност, културни недоразумения и конфликти, фактори за ефективни интеркултурни взаимодействия; модели за оценка потребностите на учениците, проблемите на различията;
 • Широк набор от преподавателски стратегии за работа с учениците и родителите от малцинствата;
 • Познания за етнокултурната специфика и културната идентичност на учениците;
 • Възможности и умения за анализ и адаптация на различни програми и учебни документации при работата в интеркултурна среда; Без да се варира в основните принципи, да се варира в съдържанието и особено в методите и инструментариума на обучение;
 • Отношения на: чувствителност към "другия" и "другата култура", толерантност към двусмислеността, която е по-голяма при мултикултурните групи; поддържане на персонална културна идентичност; търпение; междуличностна комуникация, интерес кам учениците и тяхната култура; откритост към техните проблеми и отвореност за "другата" култура;

Характеристики на интеркултурните компетентности на учителя, които ще бъдат цел на подготовката му:

- Самосъзнание и себеразбиране: осъзнаване на своите предразсъдъци, нагласи и стереотипи, културни ценности и норми;

- Културно съзнание и разбиране ценностите и нормите на учениците, без отрицателна нагласа; уважения на различията;

- Социална чувствителност и отговорност; стремеж към увеличаване интеркултурното разбиране между хората; грижа за спазване на човешките права;

- Използване на културно чувствителни педагогически технологии и стратегии при организацията на взаимодействието с учениците.

Изграждане у специалиста-учител на определени специфични умения  и компетентности за интеркултурно образование:

 • Умение да формира базови социални качества у учениците - за изслушване и разбиране на разсъжденията на другите; ясно изразяване на мислите; за свободно участие в дискусиите; за приемане на чужди аргументи и промяна на гледната точка.
 • Да може да формира у учениците основни техники на учене, на наблюдение, слушане, разбиране, комуникиране, техники за работа в групи;
 • Учителят да има методически компетентности да управляват класа, да го активизира, да работят групово и индивидуално;
 • Организационни умения за организиране работата в екип, за интеркултурен обмен и диалог със семейството и общността.