Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" по специалност "Предучилищна училищна педагогика с чужд език" - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Професионално-педагогическата готовност на детския учител за упражняване на професията предполага теоретическа и практическа компетентност за управление на възпитателно-образователния процес в детската градина, както и за актуално възпитание, образование и социализация на всяко конкретно дете. В този смисъл е и подготовката на студентите магистри - бъдещи детски учители в магистърската програма "Предучилищна педагогика". Тя е разчетена върху овладяването на съществени, взаимосвързани и почти йерархизирани сфери на научното познание, имащи определена цел и съдържание и разкриващи спецификата на педагогическата наука за работа с деца от предучилищна възраст. Обучението в магистърската програма "Предучилищна педагогика" има за цел да подготви специалисти с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "Педагог, детски учител".

Магистърската програма "Предучилищна педагогика" е предназначена за обучение на студенти, завършили ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" от други професионални направления.

В структурно отношение учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини:

Задължителните учебни дисциплини гарантират придобиване на необходимата общотеоретична и специализираща подготовка по специалността. Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни области (педагогика, психология, социология, философия) и на знания с интегративен и интердисциплинарен характер.

Избираемите учебни дисциплини присъстват във всеки семестър. Осигуряват разширяване и надграждане на общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността. Чрез тях се допълват и конкретизират знанията и компетентностите, придобити по задължителните учебни предмети. Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения от различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената кредитна система и система по качество на образованието позволяват на подготвяните специалисти да бъдат конкурентоспособни на пазара на специалисти в страната, успешно да работят и да продължават образованието си по специалността у нас и в чужбина.

Подготовката за учителската професия и реализацията й при взаимодействие с деца от предучилищна възраст означава теоретическа и практическа готовност на учителя за осигуряване, стимулиране и регулиране на личностното им създаване. В този смисъл е и подготовката на студентите - бъдещи детски учители в специалността "Предучилищна педагогика". Тя е разчетена върху овладяването на съществени, взаимосвързани и почти йерархизирани сфери на научното познание, имащи определена цел и съдържание и разкриващи спецификата на педагогическата наука за възпитание, образование и социализация на деца от предучилищна възраст. Тяхната конкретизация е в Учебния план на специалността.

Придобиването на висше образование по магистърската програма "Предучилищна педагогика" с образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "Педагог, детски учител" е базисният компонент за професионална реализация в детски групи на Обединени детски заведения, Целодневни детски градини, Полудневни детски градини, Санаториални детски градини, Домове за деца-сираци до 6 години, Домове за деца със специални педагогически потребности, в Детски ясли, в Семейството като домашни възпитатели и учители, в Центрове и школи, като преподаватели.

Завършилият магистърска степен педагог има възможност да специализира в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение; да продължи образованието си в образователната и научна степен "доктор".