Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление  по следните специалности: специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" , специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ , специалност "Начална училищна педагогика с чужд език", специалност „Специална педагогика“ и обучавали се в магистърски програми със срок на обучение 4 семестъра по специалност „Предучилищна педагогика“ и специалност „Начална училищна педагогика“- 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Подготовката на студента в магистърската програма по "Предучилищна и начална училищна педагогика" осигурява овладяването на основните концепции и тенденции в съвременните психолого-педагогически теории, школи, и направления, както и:

 • обогатяване педагогическа компетентност на педагога във връзка с реализацията му в условията на подготвителната група в детската градина/подготвителния клас в училище;
 • овладяване на компетенции за организация и ръководство на педагогическото взаимодействие по всяко от образователните направления в подготвителната група/клас;
 • възможности и умения за анализ и адаптация на различни програми и учебни документации и целесъобразни педагогически технологии;
 • изграждане на собствен стил на педагогическо взаимодействие с децата от 3 до 11 годишна възраст.

Подготовката на студента-магистър предполага овладяване на концептуално-технологичните аспекти на научното изследване и конкретни умения за осъществяването му, както и:

 • умения за подбор и прилагане на подходящи методи за текуща педагогическа диагностика и психопрофилактика;
 • умение за организиране и провеждане на социално-педагогическа и превантивна работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Подготовката на  студента-магистър е насочена към проблемите, които педагогът решава съвместно с подрастващите в условията на подготвителната група и клас и при консултативно-превантивната дейност с деца от предучилищна и начална училищна възраст, както и:

 • всестранно да обогатява и разгръща специфичните детски дейности и общуване, като насочва децата и учениците към по-широка гама от смислови задачи с универсално и общочовешко значение;
 • да създава условие за формирането и саморазвитието на детето и детската група като субекти на дейността и своите взаимоотношения;
 • да стимулира пълноценното овладяване на системата от различни игри като собствена свободна самостоятелна и самоорганизирана дейност в детската градина и учебната дейност в началното училище.

Подготовката на студента-магистър е насочена към създаване на оптимални условия и насърчаване на стремежа към личностна самоорганизация на педагога, учител в детски заведения, начални училища и образователни учреждения като непосредствен изпълнител и ръководител. Това предполага овладяване на професионално-педагогически компетенции за:

 • критично мислене и творческо въображение, адекватна самооценка и оптимална саморегулация на собственото поведение в процеса на междуличностните отношения и работа в екип;
 • самостоятелно откриване, анализ и изследване на педагогически проблеми и явления чрез творческо преосмисляне на педагогическата информация;
 • инициативно вземане на оригинални, конструктивни и прогностични педагогически решения;
 • комбинативност и многовариантност при организиране на педагогическите взаимодействия в които участват;
 • моделиране на психолого-педагогическите феномени и тяхното ефективно използване в практиката;
 • разностранно подхождане към педагогическите явления и проблеми и планиране на алтернативни пътища за тяхното решаване включително чрез смяна на парадигмите на мислене и толерантното възприемане на света и хората.

Квалификационната характеристика на придобилите ОКС "магистър", професионална квалификация «педагог, детски учител, начален учител и учител в подготвителна група/клас» е основен документ, който определя разработването на Учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с държавните изисквания за придобиване на ОКС «магистър» и с Правилниците на ЮЗУ «Неофит Рилски».