Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Цел на подготовката

Магистърската програма "Социално-педагогическа превенция и консултиране" дава възможност на педагози, завършили бакалавърска или магистърска степен в специалности от професионално направление "Педагогика", на бакалаври и магистри с професионална квалификация "учител по.." да се специализират за работа в областта на социално-педагогическата превенция, посредничеството и консултирането в социалнопедагогическата сфера.

Потребността от подготовка на висококвалифицирани специалисти за системата на социално-педагогическата превенция се определя от все по-нарастващата необходимост в днешното общество от ограничаване на негативните социални явления чрез превантивна намеса и социалнопедагогическа и психологопедагогическа подкрепа на лица от рискови групи.

Обучението в магистърската програма по социално-педагогическа превенция и консултиране има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация в системата на социално-педагогическата превенция, консултирането и посредничеството при проблеми, свързани с дезадаптацията на личността; за осъществяване на ефективна превантивна и консултативна дейност, ориентирана към насърчаване и подпомагане психосоциалното развитие на личността, както и към стимулиране изграждането и поддържането на позитивни взаимоотношения в социалната група и общността.

Студентите, успешно завършили обучението в магистърската програма по социална превенция и консултиране, придобиват професионална квалификация "магистър - педагог по социално-педагогическа превенция и консултиране". Те са подготвени да извършват консултантска и превантивна възпитателна дейност в училищна и извънучилищна среда, и в институциите, ангажирани със социалната превенция.

Изисквания към подготовката на магистъра педагог по социално-педагогическа превенция и консултиране

В съответствие с чл. 9 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" (ДВ бр. 76 от 5.09.2003 г.) обучението в магистърската програма е насочено към профилиране и задълбочаване на професионално-педагогическата подготовка и осигурява:

А. Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка с интердисциплинарен характер, осигуряваща изграждането на компетенции от областта на педагогиката, психологията и правото:

 • познава и владее терминологично-понятийната система на теорията и практиката на социалната превенция и познава и може да работи с нормативната база на осъществяваната в страната превантивна дейност;
 • познава педагогическите и институционални модели и стратегии за превантивна възпитателна  дейност и за осъществяване на социално-педагогическа намеса и подкрепа;
 • познава принципите на професионалната етика при работа с рискови групи;
 • познава и разпознава отклоняващото се от социокултурните и правните норми на поведение;
 • умее да осъществява адекватна консултативна и медиаторска дейност с подрастващите, техните семейства, както и с други социални групи в обществото;
 • умее да осъществява ресоциализиращи взаимодействия при работа с деца и възрастни.

Б. Усвояване на компетенции за научноизследователската и научно-приложната дейност:

 • умее самостоятелно да търси източници на информация;
 • може да се ориентира самостоятелно в теоретико-приложните постижения в областта на социалната превенция, да диагностицира;
 • умее да планира и провежда практико-приложна изследователска дейност в областта на превантивната възпитателната дейност.

В. Изграждане на компетенции за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени:

 • умее да общува, да създава и поддържа доверие, да преодолява и управлява конфликти и др.;
 • може да пренася знания и технологии, да операционализира, технологизира и да внедрява в практиката съвременни теоретични постижения;
 • поддържа стремеж към непрекъснато повишаване на квалификацията и самообразование;
 • цени професионалното сътрудничество и взаимопомощ и може да работи в екип.

Квалификационната характеристика на магистърската програма "Социално-педагогическа превенция и консултиране" с професионална квалификация "педагог по социално-педагогическа превенция и консултиране" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" (ДВ бр. 76 от 5.09.2003 г.), Националната класификация на длъжностите и професиите,  Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски", Правилника за образователни дейности и др. нормативни документи на университета.