Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Магистърската програма "Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение" дава възможност на педагози, завършили бакалавърска или магистърска степен в специалности от професионално направление "Педагогика", на бакалаври и магистри с професионална квалификация "учител по…" или завършили бакалавърска или магистърска степен в други професионални направления да се специализират за работа с т.нар. "трудни" или "проблемни" деца и с техните семейства, с обществените институции, осъществяващи контрол и подкрепа на семейства с деца с проблемно поведение.

Потребността от подготовка на висококвалифицирани специалисти за системата на педагогическата практика в детскагта градина и началното училище се определя от все по-нарастващата необходимост в днешното общество от ограничаване на отрицателните социални явления чрез превантивно-корекционно въздействие и  психолого-педагогическа подкрепа на деца с проблемно поведение.

Обучението в магистърската програма има за цел да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация в системата на педагогическата практика за осъществяване на ефективна превантивна и корекционна работа, ориентирана към динамичните процеси на промяна в личностното и груповото развитие и към възможностите да се влияе позитивно върху поведението на децата и техните родители.

Обучението е с продължителност 1 година (2 семестъра) и осигурява профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационна степен "бакалавър". В структурно отношение учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Задължителните учебни дисциплини гарантират придобиването на задълбочена теоретична и специализирана подготовка за осъществяване на ефективна превантивна, корекционна и консултативна дейност.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват разширяване и надграждане на теоретичната и специализираната подготовка по специалността чрез овладяване на специфични знания и компетентности,

Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения от различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Учебния план предвижда широко-профилна подготовка, включваща блоковете на общо-научна и специализирана  психолого-педагогическа подготовка, технологична подготовка, приложно-практическа подготовка. Конструирането му е съобразено със следните методологични принципи: комплектност, интегрираност, системност, адаптивност, иновационно усъвършенстване и надграждане.

Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената кредитна система и система по качество на образованието позволяват образователната мобилност на студентите-магистри и гарантират тяхната конкурентоспособност на пазара на специалисти в страната и успешната им професионална реализация у нас и в чужбина.

Студентите, успешно завършили обучението в магистърската програма по Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение, придобиват професионална квалификация "магистър-консултант-педагог". Те са подготвени да извършват консултантска, превантивна и корекционна дейност в детските градини и училищата,  със  семейства, обществени институции и организации.

Магистърът по Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение има възможности за професионална реализация в следните звена и структури:

  • В системата на Министерство на образованието, младежта и науката:

-       възпитател в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в извънучилищни учреждения и центрове за работа с деца ;

-       учител в основни и средни училища при придобита бакалавърска степен по съответната специалност,

-       детски учител в детска градина при придобита бакалавърска степен по съответната специалност,

-       консултант в социално-педагогически центрове и кабинети;

-       експерт и консултант в Центрове за образователни услуги, Центрове за кариерно развитие, в Бюрата по труда, в системата на продължаващото квалификационно обучение;

  • В системата на Министерство на труда и социалната политика като:

-       експерт в общинските комисии за закрила на детето, в отделите за закрила на детето към общинските дирекции "Социално подпомагане";

-       обществен посредник.

Завършилият магистър има възможност да специализира в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение; да продължи образованието си в образователно-квалификационна степен "доктор".