Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно/задочно/дистанционно, за притежаващи ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от професионални направления 1.2. Педагогика и 1.3.Педагогика на обучението по ..... и от други професионални направления с придобита квалификация “учител”- 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно/задочно/дистанционно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет
 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация
Студентът „Магистър по управление на образованието“ се подготвя за потенциален мениджър в областта на образованието, който може да осъществява организационна и управленска дейност в сферата на образованието, да изпълнява задачи за ефективно управление на различни видове образователни организации, общински, държавни и частни образователни институции (училища, образователни центрове, школи, клубове, професионално-квалификационни центрове, организационни структури за непрекъснато образование, екипи по проекти и др.). Той се подготвя за ръководител, който може да създава организация за извършване на образователни услуги съобразно специалността му като бакалавър и да ги усъвършенства и развива в съответствие със съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката по управление на образованието и променящата се социална среда.

Студентите получават задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка с интердисциплинарен характер, съчетаваща знания и умения от областта на науките за образованието, теорията на мениджмънта и законодателните основи на образованието. Усвояват основите на научноизследователската и научно-приложната дейност, включващо умения за проучване и анализ на източници на информация и самостоятелно ориентиране във възможните и полезни приложения на теорията и практиката на съвременния мениджмънт. Развиват способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.

Учебния план и учебните програми са построени така, че студентите да придобияа професионални компетентности за: оперативно ръководство, организационно развитие и организационни изменения; контрол, анализ и диагностика на образователни и управленски системи; оперативно и стратегическо планиране и управление на развитието на организациите; междуличностно общуване, стимулиране, мотивиране, подкрепа, консултиране и обучение на персонала; комуникация и работа с документи; водене на преговори, създаване на имидж и представяне пред обществеността.