Проектът МОДЕРН-А е насочен към изграждането на модернизирана академична екосистема в партньорска мрежа. Той ще реши тази задача чрез разработване и прилагане на високотехнологични решения за учене и преподаване, развитие на компетентности, съобразени с пазара на труда, повишаване квалификацията на преподавателите, насърчаване на интердисциплинарни и междуинституционални академични инициативи, подкрепа за мобилност към чужди висши училища и научни организации, споделяне на ресурси. В хода на изпълнението СУ "Св. Климент Охридски" ще координира усилията на 9 университета, 3 организации на работодателите и над 20 асоциирани партньора. Широкият обхват на консорциума осигурява допълваща се експертиза от различни полета на познанието и икономиката като потребител на кадри, обучавани във висшите училища. Екипът фокусира силите и ресурсите изключително върху приоритетни професионални направления - педагогика, физика, химия, математика и биотехнологии. Тази концентрация позволява да бъдат решавани успешно задачите, поставени от ОП НОИР по разширяване на достъпа до и подобряване на качеството във висшето образование в области, очертани в анализа на резултатите от рейтинговата система и съответствието им с изискванията на пазара на труда (проект BG05M2OP001-2.005-0001) и дефинирани като ключови за страната в политиките на българското правителство и ЕС. Съсредоточаването в приоритетни направления е комбинирано с широко отваряне на възможности за академично и професионално развитие пред голям кръг крайни потребители на безвъзмездната финансова помощ: преподаватели, в т. ч. учени и изследователи, студенти, млади хора, ангажирани с наука, вкл. обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен "доктор", постдокторанти и специализанти. Времевата рамка за изпълнение на предложените дейности е 30 месеца, но успешното им приключване ще позволи да бъде създаден устойчив модел на сътрудничество, който ще бъде мултиплициран и надграждан и след края на проекта.

Сайт на проекта