2022-05-20

Проект №BG05M2OP001-2.016-0018

Ръководството на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.”, на основание изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., относно изискването за извършване на подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на преподаватели за изпълнение на Дейности 1, 3, 4, 5 и 9 по проект BG05M2OP001-2.016-0018 в  ЮЗУ „Неофит Рилски“ Бенефициент – Югозападен университет „Неофит Рилски“ . Дейности 1, 3, 4 включват разработване на съвместна програма вкл. за дистанционна форма, лекционен курс и дигитални ресурси за дисциплини, включени в нови магистърски програми по професионално направление 1.3 както следва:

 1. Магистърски програми и дисциплини:

МП5 „Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии“, в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...., 2 семестъра

МП6 „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...., 2 семестъра

За МП5 „Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии“ преподаватели по следните дисциплини:

Задължителни:

 1. Уеб програмиране
 2. Мултимедия и графичен дизайн /Съвместна с МП 6/
 3. Бази от данни и информационни системи
 4. Методика на обучението в профилирана подготовка по ИТ

Избираеми:

 1. Структури от данни и програмиране (СДП) - Python
 2. Обектно-ориентирано програмиране (ООП) – Java
 3. Интернет програмиране
 4. Дизайн методологии в педагогическите изследвания и обучението /Съвместна с МП 6/
 5. Изследване и оценяване в образованието /Съвместна с МП 6/
 6. Практикум по програмиране
 7. Практикум графичен дизайн
 8. Практикум БД и ИС
 9. Практикум по обработка на големи обеми от данни чрез електронни таблици

За МП6 „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии“ преподаватели по следните дисциплини:

Задължителни:

 1. Стратегии за решаване на задачи в обучението по математика
 2. Компютърно моделиране със Scratch и Python

Избираеми:

 1. Проектно-базирано обучение
 2. Мултимедия и графичен дизайн
 3. Дизайн методологии в педагогическите изследвания и обучението
 4. Съвременни образователни технологии в обучението по математика
 5. Изследване и оценяване в образованието
 6. Модели за игрово-базирано обучение

1.1. Кратко описание на длъжността:

Преподавателят създава част от учебно съдържание, лекционен курс и дигитални ресурси за преподаване на съответната програма пред студенти в съответната магистърска програма, като поема ангажимент да внедри дисциплината в учебния процес през академичната 2022/2023 г. Дейностите са съвместни с екипите от водещия и партньорските университети. (Дейности 1, 3 и 4)

 • Преподавателят трябва да разработи учебно съдържание, обезпечаващо част от хорариума/ аудиторна заетост по съответната дисциплина, съгласно длъжностната характеристика;
 • Преподавателят трябва да участва в изготвянето на структура и съдържание на курса, както и съдържание на отделни теми;
 • Преподавателят трябва да участва в изготвянето на учебната документация на дисциплината/дисциплините – характеристика на дисциплината, конспект, литература и всички необходими за обучението атрибути;
 • Преподавателят трябва да разработи необходими за обучението дигитални ресурси и материали, за прилагане на иновативно обучение по дисциплината в обем, обезпечаващ теми от курса на преподаване.

1.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше;
 • Образователна и/или научна степен – „магистър“, „доктор” или „доктор на науките“;
 • Хабилитирано лице, главен асистент, асистент, х. ас, преподавател на трудов договор в ЮЗУ „Неофит Рилски“ или докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“
 • Професионален опит – преподаване на студенти в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;

1.3. Заетост по проекта:

Трудов договор за период от 4 месеца, при заетост до 5/10/15/20/25 часа/месец, в зависимост от поетите дисциплини/програми и предвидения хорариум на дисциплините.

Кандидатите следва да имат предвид и допълнителна заетост за преподаване на новата учебна дисциплина при прием на студенти за академичната 2022/2023 година, която ще бъде регламентирана с отделен трудов договор. /Дейности 5 и 9/

Допуска се включване на повече от един кандидат за работа по дадена дисциплина.

2. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

2.1. Заявление до Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за участие в процедура по подбор на преподаватели;

2.2. Автобиография (CV), изготвена по образец;

2.3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

2.4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;

3. Място и срок за подаване на документите за участие в процедурата по подбор:

Документите за участие се представят в срок от седем календарни дни от публикуване на обявата в сайта на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Крайният срок за подаване на документите е до 12:00 ч. на 26.05.2022 г. Документите се подават в Деканата на Природо-математическия факултет.