Новини

Доц. д-р Димитрина Стефанова, доц. д-р Славянка Ангелова, гл. ас. д-р Милена Янкова и гл. ас. д-р Славка Попова проведоха 5-дневна мобилност с цел обучение и с цел преподаване във Факултета по журналистика и комуникационни науки на Държавния университет на Молдова, Кишинев.

Още в първия ден от мобилността преподавателите взеха участие в международна кръгла маса по повод Световния ден на свободата на печата – 3 май, организирана от Факултета по журналистика и комуникационни науки. На събитието присъстваха преподаватели от университетски центрове в страната и чужбина, сред които и представител на Университета в Букурещ. Дискусиите по време на събитието бяха фокусирани върху феномена дезинформация и пропаганда. Акцент беше поставен върху ролята на университетските институции в процеса на култивиране сред младите специалисти по комуникации на правилните ценности в професията – почтеност, честност и справедливост.

Отново в контекста на Световния ден на свободата на печата, представителите на Правно-историческия факултет бяха гости на годишното събитие, озаглавено „Клетвата на журналиста и комуникатора“, в което над 100 студенти от Факултета по журналистика и комуникационни науки, положиха клетва за професионална почтеност. Актът е символичен и има за цел да внуши на бъдещите журналисти и комуникатори от университетските скамейки важността на спазването на Деонтологичния кодекс в професионалната дейност.


Еразъм+ дейността включваше работни срещи с преподаватели от факултета и с декана доц. д-р Виктория Буликану, на които бяха обсъдени спецификите в дейността на двата университета, особеностите в учебните планове и програми, и други.

Гл. ас. д-р Милена Янкова и гл. ас. д-р Славка Попова изнесоха цикъл от лекции пред студенти от факултета по теми от сферата на комуникациите и връзките с обществеността, съобразно предварително съгласувана с приемащата институция програма.

Основата на международното академично сътрудничество между ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Държавния университет на Молдова бе положено от гл. ас. д-р Милена Янкова през декември 2018 г. със спечелването на проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 107 – мобилности между програмни и партниращи страни, финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси на Република България.

Цялата дейност, свързана с мобилността на преподавателите от Правно-историческия факултет, е под знака на Университетската Харта Еразъм+.  Проектът цели подобряване на междукултурния диалог между университетските представители на страните по проекта, нови възможности за кариерно развитие на участниците в мобилността, модернизация на образователните политики на двете институции и поставяне на основите за ползотворно сътрудничество за последваща студентска мобилност. Проектът е интересна платформа за сътрудничество, тъй като опитът, споделян с партньори от други европейски страни ще бъде ценен и за двата университета.

С научна конференция „Право и общество в (пост) пандемичния свят“ Правно-историческият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ отбеляза 30-годишнината от основаването си.

Научният форум бе открит от доц. д-р Снежана Ботушарова. Тя отбеляза, че Правно-историческият факултет е един от доказано най-престижните образователни и научни институции, притегателен център за студенти, докторанти и преподаватели от страната и чужбина. Доц. Ботушарова не скри вълнението и радостта си, че открива конференцията и благодари, че 30 години е част от неповторимия академичен свят.

Ректорът на университета проф. д-р Борислав Юруков поздрави ръководството на Правно-историческия факултет за усилията, които полага през годините за развитието на факултета и пожела на участниците ползотворна и успешна работа.

На 4 май 2022 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д.т.н. инж. Петър Апостолов изнесе публична академична лекция на тема „Ефективни апроксимации на идеални функции с правоъгълни контури – обща теория и приложения“.

На лекцията присъстваха преподаватели от четири факултета – Техническия, Природо-математическия, Правно-историческия и Филологическия факултет, както и представители на фирми от сферата на компютърните и комуникационни техника и технологии. Проф. Апостолов запозна аудиторията с нови теоретични знания и оригинални методи за синтез и конструиране на селективни технически средства в комуникациите, които в значителна степен превъзхождат техните аналози. Особен интерес предизвика и представлянето на перспективите в развитието на научната област.

Природо-математическият факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира за поредна година състезание за проект по информатика, информационни системи и информационни технологии. Целта на състезанието е да предостави възможност на кандидат-студентите да демонстрират знания и умения в областта на компютърните науки.

Проектите могат да бъдат разработени в следните направления:

  • Дигитална рисунка - Компютърните рисунки могат да бъдат изработени с програма по избор (Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.). Да не съдържат добавени готови графични обекти или други компютърни рисунки. Да са нарисувани със свободна ръка и с помощта на инструментите за рисуване на използвания графичен редактор. Рисунките трябва да бъдат във формат A4.
  • Дигитален колаж - Компютърните колажи (плакати) могат да бъдат разработени с програма по избор. Да комбинират фотографски и/или графични изображения с текст. Да представят цялостна идея, свързана с избрана от кандидата тема. Те могат да бъдат подписани от техните автори с инициали, пълни имена, кратко име и т.н. Колажите трябва да бъдат във формат A4.
  • Компютърна презентация - Компютърната презентация трябва да бъде създадена с помощта на Microsoft PowerPoint и да съдържа авторски текстове. Дизайнът на презентацията да бъде създаден изцяло от участника в конкурса. Използваните фотографии, графични изображения и други обекти да не нарушават авторските права на трети лица. Броят на слайдовете да бъде поне 10 като на първия слайд да бъде посочено заглавието на презентацията, имената на автора и ръководителя (ако има такъв).
  • Уеб сайт - Акцентът е чрез използването на подходящи информационни технологии да се създаде съвкупност от логически свързани уеб страници, които имат общ адрес в Интернет. Сайтът може да съдържа текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Сайтът трябва да бъде реално съществуващ и достъпен чрез публичен уеб сървър. Проектите се представят чрез архив на файловете на сайта и описателна част (формат docx или pdf), която включва: използвани технологии, основни етапи при разработване на уеб сайта и реализирани функционалности.
  • Софтуерно приложение – Софтуерен продукт с графичен потребителски интерфейс на български или на английски език, който оптимизира или решава конкретна задача и е с практическо приложение за крайния потребител. Идеите могат да бъдат пряко свързани с подпомагане и/или подобряване на съвременния начин на живот. Етапите на реализация и функционалностите на проектите трябва да бъдат описани в текстов документ (формат docx или pdf), а при наличие на софтуерно приложение, пълният му програмен код също трябва да бъде предоставен.

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Некласическа научна картина на/за света“.Това е второто събитие в рамките на проекта „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“, спечелил конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти за 2021 г. към фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката. Ръководител на проекта е ас. д-р Невена Крумова, преподавател във Философския факултет. Част от научния екип са гл. ас. д-р Мария Анастасова (Филологически факултет) и студентите Беатрис Христова и Радослав Оведенски от специалност „Философия“.

Кръглата маса беше открита от ръководителя на проекта д-р Невена Крумова. Начало на ползотворната дискусия дадоха докладите на доц. д-р Майя Георгиева „Новите Онтологии“ и на д-р Ива Георгиева „Некласически поглед към травмата и терапията на посттравматично стресово разстройство (ПТСР)“ – постдокторант към Института за авангарди изследвания във Варна. Във форума участваха студенти, преподаватели, ученици и учители. Гости на събитието бяха учителите Дарина Траянова и Надя Джоргова-Калвина заедно с ученици от Профилираната гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница и Екатерина Икономова с ученици от Националната хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград.
Втората част на форума продължи зададените посоки и разшири перспективата с доклада на доц. Силвия Кръстева на тема „Некласическа мисловна парадигма“. Беатрис Христова говори за „Некласическото като ново начало на науката“. Докладът на Асан Кадиев беше посветен на „Проблемът за възможността на „европейското човечество“ за метафизично мислене при творчеството на Ханс Блуменберг“.
Научното събитие завърши с доклада на д-р Невена Крумова, която представи „Ролята на Времето в изграждането на концептите за „Свят“.
Следващата кръгла маса по проекта ще бъде на тема „Поглед към съвременността чрез текста „Промяна и криза“ на Хосе Ортега-и-Гасет“.