Проект МОДЕРН-А

Покани за кандидатстване по проекти „Модернизация във висшите училища“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“.