Проектът е на обща стойност 4 175 484 лева с финансиране по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Югозападният университет "Неофит Рилски" участва като партньор в реализация на проект "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийския университет "Св. Климент Охридски", Югозападния университет "Неофит Рилски" и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния. Проектът се финансира по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища" по Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
Проектът се реализира в партньорство с три български университета, водещ университет е Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий", а партньори са Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Техническият университет - Габрово. Асоциирани партньори са три чуждестранни университета - Солунският университет "Аристотел" (Гърция), университетът "Адам Мицкевич", гр. Познан (Полша) и Университетът в гр. Питещ (Румъния).
Проектът предвижда разработване и въвеждане на 6 иновативни съвместни магистърски програми, базирани на компетентностен модел, които ще доведат до модернизация на учебния процес в приоритетни професионални направления 2.1 "Филология", 2.2 "История и археология", 3.4 "Социални дейности" и 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки". В проекта е заложено въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес за обучение в хуманитарни и социални науки; професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ - базирани иновационни образователни технологии; развитие на иновативния потенциал на ВТУ чрез интернационализация и участие в мрежи.
Основна цел на проекта е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез въвеждане на иновативно обучение в хуманитарни и социални науки, базирано на компетентностен модел, интердисциплинарност в обучението, чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.
Един от сериозните компоненти на проекта е дигитализация на учебната среда и учебното съдържание и въвеждане на нови ИКТ решения за виртуален университет във ВТУ и партньорите като:
  • Създаване на 10 виртуализирани учебни зали и специфичното софтуерно решение за Виртуален университет;
  • Виртуална библиотека, вкл. виртуализация на част от наличното текстово и графично съдържание на наличния библиотечен фонд
  • Лаборатория за дигитални ресурси по история и археология - ще предлага най-съвременни технологии в областта, в това число лицензи за специализиран софтуер и специализиран хардуер - дрон за заснемане на исторически и археологически обекти.
В рамките на проекта ще бъдат включени общо 759 студенти (15% от общо обучаваните към момента студенти в 4-те професионални направления в 4-те университета), общо 300 преподаватели от висшите училища, включени в програми за повишаване на квалификацията и участващи в краткосрочни специализации, представляващи 43% от целия академичен състав в 4-те професионални направления; както и 55 докторанти и млади учени.
В проекта са включени редица дейности за кариерно ориентиране на студентите, проследяване на тяхната професионална реализация, както и провеждане на краткосрочни специализации за преподаватели и млади учени в чужбина. Продължителността на проекта е 30 месеца.