Документите за кандидатстване за студентските общежития на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за учебната 2022/2023 г. ще се подават електронно.

 

От  4 юли  2022 г.  до 8 юли 2022 г.  документи за студентско общежитие подават  чуждестранни студенти 2-5 курс и български  студенти, кандидатстващи ПО ПРАВО / с ТЕЛК над 71%, без един родител, без двама родители, студенти отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик, които се обучават по  държавна поръчка, студентски семейства, докторанти.

 

От 11 юли 2022 г.  до 22 юли 2022 г. документи за студентско общежитие на ОБЩО ОСНОВАНИЕ подават  студенти 2-5 курс и магистри, които се обучават по държавна поръчка,  при успех не по-нисък от Добър 4.00 за учебната 2021/2022 година. За студентските общежития нямат право да кандидатстват студенти с невзети изпити.

От 9 юли 2022 г. до 22 юли 2022 г. документи подават студентите в първи курс през учебната 2022/2023 година, приети в университета на първо желание и които са прекратили участието си в  следващите класирания.

Достъп до програмата за попълване на заявления  за студентските общежития за учебната 2022/2023 г., студентите от 1-5 курс ще имат от 04.07.2022 г.

Право за настаняване в студентските общежития имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие", и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.

I. Необходими документи за кандидатстване за студентските общежития за учебната 2022/2023 година ПО ПРАВО:

Без класиране в студентските общежития се настаняват :

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение, по държавна поръчка през текущата учебна година.

2. Български студенти в редовна форма на обучение, по държавна поръчка и те са:

 • Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
 • Студенти с неизвестен или починал родител;
 • Студенти без двама родители;
 • Студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди /с ТЕЛК решение/;
 • Несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
 • Студенти, отглеждани до пълнолетието си в ДДЛРГ;

3.  Български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

4. Чуждестранните студенти и докторанти, които учат в Република България на основание междуправителствени спогодби и актове на МС;

Кандидатите от т.1 до т.4 представят:

 • не се изисква успех.
 • заявление-декларация, попълнено по електронен път. Същото се преглежда и разпечатва от членовете на комисията по прием на документи за студентски общежития 2022/2023 г. – стая 114А, УК 1.  В заявлението задължително да се посочи номера на студентското общежитие и номера на стаята, където са били настанени през учебната 2021/2022 г. Студентът може да промени студентското общежитие или стаята при уважителни причини.
 • удостоверение за семейно положение, удостоверение за граждански брак, удостоверение за раждане на дете.
 • копие от смъртен акт.
 • удостоверение за ТЕЛК решение.
 • служебни бележки, уверения от училища или университети за братя и сестри,  които ще са учащи през 2022/2023 г. в редовна форма на обучение.
 • удостоверение за семейно положение при многодетни семейства.
 • служебна бележка или  удостоверение от социалните домове.
 • заповед за зачисляване / за докторантите /.

Моля, изпращайте необходимите документи на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: Югозападен университет „Неофит Рилски“

Гр. Благоевград

ул. "Иван Михайлов" 66

Учебен корпус 1, стая 114А

Забележка: При положение, че училищата и висшите училища не могат да издадат служебни бележки, че братът или сестрата ще са учащи през 2022/2023 г., студентите представят удостоверение за семейно положение или за наследници на майката, където са посочени членовете на семейството. Служебните бележки и уверенията от висшето училище или училище към документите за СО, за 2022/2023 г., ще се представят по време на настаняването на класираните студенти за общежитие /през месец септември/. Класираните студенти по право /от многодетни семейства/ и на общо основание, ще получат настанителна заповед за СО 2022/2023 г. при  представяне на служебните бележки  и уверения, в които е посочено, че братът или сестрата са учащи в редовна форма на обучение през 2022/2023 година.

 

ІІ. По право без класиране в студентските общежития се настаняват също семейни студенти, когато:

1. Двамата са в редовна форма на обучение.

Те представят:

 • заявление-декларация, попълнено по електронен път. Заявлението се разпечатва служебно в стая 114А.
 • уверение за кандидатстване за СО, че са били студенти редовно обучение, държавна поръчка през 2021/2022 г., заверено  от  Учебен отдел.
 • копие от удостоверение за граждански брак или удостоверение за семейно положение /актуално/.

Забележка: Всички студенти, които се настаняват по право в студентските общежития за учебната

2022/2023 г. ще бъдат настанени през месец септември или октомври 2022 година срещу представено уверение за записана учебна 2022/2023 г.

III. Студентите, които кандидатстват за студентските общежития за 2022/2023 година на ОБЩО ОСНОВАНИЕ, представят:

ВАЖНО: Всички студенти, кандидатстващи и класирани за студентските общежития за учебната 2022/2023 година, ще получат настанителна заповед през месец септември и октомври 2022 г. срещу представено уверение за записана учебна 2022/2023 година.

 ІV. Студентите в  първи курс  на учебната 2022/2023 година,  които ще се обучават  в редовна форма, държавна поръчка,  представят:

Всички студенти, настанени в студентските общежития през зимния семестър на учебната 2022/2023 година, трябва да представят уверение през месец март, за заверен летен семестър на учебната 2022/2023 година.