Телефон за информация – 0887 490 746; 0888 848 008

 

Документите за кандидатстване за студентските общежития на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за учебната 2024/2025 г. ще се подават електронно.

От 24 юни 2024 г. до 5 юли 2024 г. документи за студентско общежитие подават  чуждестранни студенти 2-5 курс и български  студенти, кандидатстващи ПО ПРАВО / с ТЕЛК над 71%, без един родител, без двама родители, студенти отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик, които се обучават по  държавна поръчка, студентски семейства, докторанти.

От 01 юли 2024 г. до 12 юли 2024 г. документи за студентско общежитие на ОБЩО ОСНОВАНИЕ подават  студенти 2-5 курс и магистри, които се обучават по държавна поръчка,  при успех не по-нисък от Добър 4.00 за учебната 2023/2024 година. За студентски общежития нямат право да кандидатстват студенти с невзети изпити.

От 12 юли 2024 г. до 26 юли 2024 г. документи подават студентите в първи курс през учебната 2024/2025 година, приети в университета на първо желание и които са прекратили участието си в следващите класирания.

Достъп до програмата за попълване на заявления  за студентски общежития за учебната 2024/2025 г., студентите от 1-5 курс ще имат от 24.06.2024 г. Същата е обявена на сайта на университета, раздел „Студентски общежития“.

Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие", и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.

I. Необходими документи за кандидатстване за студентски общежития за учебната 2024/2025 година ПО ПРАВО:

Без класиране в студентски общежития се настаняват :

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение, по държавна поръчка през текущата учебна година.

2. Български студенти в редовна форма на обучение, по държавна поръчка и те са:

 • Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
 • Студенти с неизвестен или починал родител;
 • Студенти без двама родители;
 • Студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди /с ТЕЛК решение/;
 • Несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
 • Студенти, отглеждани до пълнолетието си в ДДЛРГ;

3. Български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

4. Чуждестранните студенти и докторанти, които учат в Република България на основание междуправителствени спогодби и актове на МС;

Кандидатите от т.1 до т.4 представят:

 • не се изисква успех.
 • заявление-декларация за студентски общежития, попълнено по електронен път. Същото се преглежда и разпечатва от членовете на комисията по прием на документи за студентски общежития 2024/2025 г. – стая 114А, УК 1.  В заявлението задължително да се посочи номера на студентското общежитие и номера на стаята, където са били настанени през учебната 2023/2024 г. Студентът може да промени студентското общежитие или стаята при уважителни причини.
 • удостоверение за семейно положение, удостоверение за граждански брак, удостоверение за раждане на дете.
 • копие от смъртен акт.
 • удостоверение за ТЕЛК решение.
 • служебни бележки, уверения от училища или университети за братя и сестри, които ще са учащи през 2023/2024 г. в редовна форма на обучение.
 • удостоверение за семейно положение при многодетни семейства.
 • служебна бележка или  удостоверение от социалните домове.
 • заповед за зачисляване / за докторантите /.

Моля, изпращайте необходимите документи на е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес: Югозападен университет „Неофит Рилски“

Гр. Благоевград

ул. "Иван Михайлов" 66

Учебен корпус 1, стая 114А

ІІ. По право без класиране в студентски общежития се настаняват също семейни студенти, когато:

1. Двамата са в редовна форма на обучение.

Те представят:

 • заявление за СО (попълнено по електронен път). Заявлението се разпечатва служебно в стая 114А.
 • уверение за кандидатстване за СО, че са били студенти редовно обучение, държавна поръчка през 2023/2024 г., заверено  от  Учебен отдел.
 • копие от удостоверение за граждански брак или удостоверение за семейно положение /актуално/.

Забележка: Всички студенти, които се настаняват по право в СО 2024/2025 г. ще бъдат настанени в СО през месец септември или октомври 2024 година срещу представено уверение за записана учебна 2024/2025 г.

III. Студентите, които кандидатстват за студентски общежития за 2024/2025 година на ОБЩО ОСНОВАНИЕ, представят:

 • уверение с успех не по-нисък от Добър 4.00 за учебната 2023/2024 година
 • заявление за СО /попълнено по електронен път/. Заявлението се разпечатва служебно в стая 114А.

ВАЖНО: Всички студенти, кандидатстващи и класирани за студентски общежития за учебната 2024/2025 година, ще получат настанителна заповед през месец септември и октомври 2024 г. срещу представено уверение за записана учебна 2024/2025 година.

ІV. Студентите в първи курс на учебната 2024/2025 година, които ще се обучават в редовна форма, държавна поръчка, представят:

 • заявление за СО /попълнено по електронен път/. Заявлението се разпечатва служебно в стая 114А.

Всички студенти, настанени в студентски общежития през зимния семестър на учебната 2024/2025 година, трябва да представят уверение през месец март, за заверен летен семестър на учебната 2024/2025 година.

СРОКОВЕ  ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.


Чуждестранни студенти и студенти по право 2-5 курс

От 24 юни 2024 г. до 5 юли 2024 г.


Студенти 2-5 курс, кандидатстващи на общо основание /с успех/

От 1 юли 2024 г. до 12 юли 2024 г.

 

Студентите първи курс 2023/2024 година

От 12 юли 2024 г. до 26 юли 2024 г.

Моля спазвайте посочените срокове!