Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Цел на подготовката

Чрез система от фундаментални и практико-приложни дисциплини да се придобият задълбочени теоретически и практически умения по външноикономически дейности и международни икономически отношения.

Обучението на студентите по тази специалност включва задължителна специализираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини. Дава се фундамента, върху който се надгражда съвременното модерно управление, като се използва и чуждия опит в областта на външната търговия и международните икономически отношения. Формират се умения за бързина и адекватност в реакциите, съобразени с променящата се конюнктура в заобикалящата среда. Изграждат се навици за използване на управленчески технологии, посредством софтуерни продукти и добра ориентация в богатата информационна база чрез използване на възможностите на Интернет средата.

Завършилите тази специалност могат да работят във външноикономическия сектор на националната икономика с широки възможности за професионална реализация в публичната и корпоративна сфера на стопанската система на страната, в свързаните с валутни операции и международни финанси звена на банковата система, неправителствените организации, инвестиционните фондове, застрахователните и осигурителни системи, пенсионните фондове, данъчната и митническа администрация, поделенията на държавен финансов контрол и Сметната палата, фондовите и стоковите борси, както и финансовите служби на предприятията.

Бакалаврите по икономика, специалност "Международен бизнес" могат да заемат следните длъжности:

  • специалист по международен бизнес и външнотърговски сделки, служител в международни стопански организации, валутен брокер или дилър, специалист по международен транспорт и застраховки, специалист по международен туризъм, митнически инспектор и др.

Изисквания към подготовката на студентите:

Икономистът  притежава висока социална и икономическа култура. За тази цел в блоковото обучение по семестри са включени задължителни дисциплини, които са определени със съответни нормативни документи, както и избираеми дисциплини включени в учебния план по решение на съответната катедра и Факултетния съвет. С това се постига баланс между придобитите знания съгласно държавните изисквания, като същевременно се дава свобода на съответните ръководства и на самите студенти да оформят окончателно учебния план на специалността.

Съществен дял заемат общотеоретичните дисциплини, които дават фундаментални познания за икономическите и социално-политическите процеси в условията на пазарно стопанство. Освен тях икономистът с образователно-квалификационна степен "бакалавър" притежава солидни знания по общите принципи и методи на управление, пречупени през призмата на глобалните макроикономически процеси,  структурните промени в международното разделение на труда и тенденциите в световната търговия. Има солидна подготовка по управление на фирмата в цялостен аспект - производство, финанси, иновации, външнотърговски сделки и др.

Икономистът, специалист по "Международен бизнес", притежава основни познания в следните области:

  • висша математика, основи на правото, микро- и макроикономика, икономически теории, международно и европейско икономическо сътрудничество;
  • маркетинг и реклама, бизнес планиране и контрол, основи на управлението, стопанска история и география, счетоводство, статистика, икономика на външноикономическата дейност, финанси, цени и ценова политика;
  • глобална икономика, световна стопанство, международни преговори, банки и банкова система, външнотърговски операции на фирмата, инвестиции и инвестиционна политика, финансов анализ, борси и борсови операции;
  • международни финанси, конюктура на стоковите и валутни пазари, общи и съгласувани интеграционни политики, валутни операции, международен туризъм и др.

Компетенции, които придобиват студентите:

  • разработват финансов план и стратегия за фирмената дейност на международните пазари;
  • имат качества ориентирани към стратегическото управление на външнотърговската дейност на фирмата и способност да прави "снимка" на външната среда и да "улавя" водещите тенденции в развитието на валутно-финансовите и стокови пазари;
  • могат да организират и провеждат маркетингови изследвания чрез използването на целия инструментариум от методи и технологии на тяхното провеждане;
  • могат да правят цялостен анализ на външноикономическата дейност на фирмата чрез използването на статистически и други методи за изследване;
  • могат да обработват, систематизират, анализират и извеждат водещите тенденции във външнотърговската дейност на фирмата, с което да благоприятстват процеса на вземане на управленчески решения.

Квалификационната характеристика на специалността "Международен бизнес" за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Икономист" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".