Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

В специалност  "Културология и културен мениджмънт" към Факултета по изкуствата се обучават студенти,  които получават задълбочено комплексно образование в сферата на управлението и администрирането културата и културните процеси. В хода на обучението си те се запознават с богатата култура на  древните цивилизации, на световната Средновековна и Ренесансова култура, разглеждат тенденциите в съвременната култура и изкуство, проследяват развитието на българската култура през вековете. Студентите получават познания по теория, социология и психология на културата, културна антропология,  култура и комуникации. Важна част от обучението са учебните дисциплини, насочени към получаване на прагматични знания и умения: културни политики и културен мениджмънт,  провеждане на емпирични изследвания,  културен туризъм и културна анимация, компютърно обучение, връзки с обществеността в сферата на културата, умения за справяне с конфликти и пр.

В специалност "Културология и културен мениджмънт" се осигуряват възможности и за допълващо обучение на студентите в чуждестранни университети в рамките на Европейския съюз: в гр. Перуджа и Флоренция - Италия, в Утрехт - Холандия, в гр. Турку /Финландия/, в гр. Лудвигсбург /Германия/ и пр.
Многопрофилната професионална подготовка и богата обща култура, получена  по време на следването,  дават възможност на дипломиралите се в специалност "Културология и културен мениджмънт" млади специалисти да се реализират в широк кръг от професионални позиции в сферата на културните институции, културния туризъм, издателското и музейно дело, медиите, културно предприемачество и пр.