Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Основна цел на обучението за придобиването на ОКС "бакалавър" по специалността "Педагогика на обучението по география и история" е завършващите да са подготвени за преподаване на съответните предмети в българското училище и съдържанието на учебния план е съобразено с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в отделните класове.

Структурата и съдържанието на учебния план осигуряват на студентите широкопрофилна теоретична подготовка по основни географски, исторически и педагогически дисциплини, обособени в три самостоятелни модула, всеки от които включва задължителни и избираеми лекционни курсове. По време на обучението си студентите получават и специализирана практическа подготовка и придобиват педагогически умения за упражняване на учителска професия по време на задължителните педагогически практики.

Усвоените знания и умения гарантират успешната реализация на завършилите специалността в съответствие с нуждите на социалната практика, главно в сферата на образованието като учители в средните училища на страната, а също така като експерти по история и география към регионалните инспекторати на МОН. Те могат да намерят професионална реализация в администрации на посетителски центрове, музеи, архиви и в други научни и културни институции, за които се изисква бакалавърска степен и подготовка по география или история, както и в областта на опазването на околната среда или на регионалното развитие и териториалното устройство.

Завършилите могат да продължат образованието си в магистърска степен на специалностите география или история, след което да кандидатстват и в конкурси за докторантура.

Обучението по специалността завършва с полагането на писмени държавни изпити по география и по история, както и държавни практико-приложни изпити под формата на открити уроци по география и по история.

Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от Природо-математическия, Правно-историческия и Педагогическия факултети на Университета. Качеството на получената подготовка съответства на обществените очаквания и на целите на обучението по специалността.