Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

В своето историческо развитие специалността е преминала през различни съдържателни трансформации и промени в наименованието си. Създадена е  с Постановление № 8 от 28.03.1983 г. на МС в рамките на бившия Трудово-политехнически  факултет към ВПИ - Благоевград. Понастоящем специалността е в структурата на Техническия факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски", а наименованието "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" е утвърдено на заседание на   Академичния съвет, състояло се на 05. 07. 2017 г., Протокол № 20.

Специалността е първата по своята специфика в системата на висшето образование в България, която осигурява развиване на лични и професионални компетентности  на студентите в областта на обучението по технологии и предприемачество. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър", която съответства на ниво 6 по Европейската квалификационна рамка и подниво 6 Б по Националната квалификационна рамка.

Професионалната квалификация на завършилите специалността е "учител по технологии и предприемачество", с която могат  да извършват учебно-възпитателна, научно-изследователска, методическа и организационно-управленческа дейности, свързани с обучението по общообразователния учебен предмет "Технологии и предприемачество" в системата на училищното образование, да заемат длъжности и да извършват дейности  в държавни, частни и общински институции, за които се изисква висше педагогическо образование.

Завършилите специалността "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" са компетентни да избират подходящи форми и програми за продължаващо обучение в професионални направления от областта на техниката, технологиите и предприемачеството, обучението на възрастни и кариерното развитие, съответстващи на Европейската квалификационна рамка и на Националната квалификационна рамка.

Учебният план отговаря на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър", съобразен е със Закона за висшето образование,  Наредбата на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, Закона за предучилищното и училищното образование, с Наредбата на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Наредбата на МОН за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", Системата за оценяване и поддържане качеството на обучението в ЮЗУ, Правилника за образователните дейности на ЮЗУ.

Учебният план е с общ хорариум от 2580 часа - 1830 ч. за задължителните, 735 ч. за избираемите и 15 ч. за факултативните  учебни дисциплини. В хорариума са включени и формите за практическа подготовка: технологични практикуми, педагогически практикуми, хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика. Общият брой кредити е 242.

Общият брой на учебните дисциплини и форми за практическа подготовка е 49, от които 35 задължителни,13 избираеми и 1 избираема факултативна.

Избираемите дисциплини са обособени в 5 модула: Икономика и предприемачество; Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини; Психологически, педагогически и частно-дидактически дисциплини; Специализиращи образователни технологии и Специални методики.  Общият им брой е 27, разпределени по курсове и семестри, от които студентите избират 13 за целия курс на обучение.

Студентите задължително избират една факултативна дисциплина от предложените в учебния план  през целия курс на обучение. Те могат да избират и други факултативни дисциплини, изучавани по учебен план на всяка от специалностите в ЮЗУ "Неофит Рилски".

Обучението завършва с Държавен практико-приложен изпит по технологии и предприемачество и Държавен теоретичен писмен изпит по технологии и предприемачество или Защита на дипломна работа при ред и условия, определени в правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" и с решения на Факултетния съвет на Техническия факултет.

Обучението се извършва от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели в съответното направление на катедра "Технологично обучение и професионално образование", и катедри от Техническия факултет,  Природо-математическия факултет,  Философския факултет, Стопанския факултет, Филологическия факултет, Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" и Факултета по педагогика към ЮЗУ "Неофит Рилски".