Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Реклама на специалността в YouTube

Студентът, обучаващ се в тази специалност се подготвя за потенциален мениджър в областта на образованието и педагогически съветник, който може да осъществява организационна дейност и да проектира и реализира стратегически и операционни задачи в различни видове образователни организации, общински, държавни и частни образователни институции (училища, образователни центрове, школи, клубове, професионално-квалификационни центрове, организационни структури за непрекъснато образование, екипи по проекти и др.)

Обучението в тази програма осигурява:

 • А. Задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка с интердисциплинарен характер, съчетаваща знания и умения от областта на науките за образованието, теорията на мениджмънта и законодателните основи на образованието.
 • Б. Усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната дейност, включващо умения за проучване и анализ на източници на информация за ефективно и иновационно развитие и самостоятелно ориентиране във възможните и полезни приложения на теорията и практиката на съвременните образователни процеси в различни образователни организации.
 • В. Развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени чрез създаване на условия за формиране на съвременен спектър от компетенции, заложени в отделните учебни програми.

Това са знания за:

 • същността и спецификата на мениджмънта в образованието и администрирането на образователните процеси;
 • образователна политика и право, финансиране, планиране и организационно проектиране на образователни процеси в рамките на формалното и неформално образование;
 • методи на възпитателна и консултационна работа в неучебни и извънкласни форми на образователни процеси;
 • специфика на целодневната организация на образователната дейност и организационна култура, организационно поведение и връзки на образователните институции с обществеността;
 • информационни и комуникационни технологии в управлението на образователните системи и мониторинг за поддържане на качеството на образованието.

И умения за:

 • оперативно ръководство, организационно развитие и организационни изменения с проучване и внедряване на иновационни процеси в непрекъснатото образование;
 • междуличностно общуване, стимулиране, мотивиране, подкрепа, консултиране на ученици, родители и учители, както и други контактни групи като работодатели и приемни училища;
 • планиране, контрол, анализ и диагностика на образователни процеси и системи в училищна и неучилищна (медийна, виртуална) среда;
 • комуникация с комисии и екипи и работа с документи;
 • водене на преговори, създаване на имидж и представяне организацията пред обществеността;

Студентът завършил специалност Педагогика и образователен мениджмънт е подготвен да:

 • инициира, организира, координира образователни дейности и проекти;
 • управлява себе си, екипи и програмни колективи, консултира и делегира пълномощия, създава образци на нова организационна култура в образователната организация;
 • участва активно в определяне мисията, целите и стратегиите за развитие на образователни институции, проявява предприемчивост и взема обосновани управленски решения;
 • подпомага управляването на финансови, материални и информационни ресурси и утвърждава съвременни критерии за развитието и контрола на качеството и ефективността на процесите, които протичат в образователната организация;
 • мотивира, стимулира, оценява и контролира за постигане на целите на образователните организации, създава благоприятна психологическа и морална атмосфера в образователните общност;
 • извършва разнообразна възпитателна и обучаваща дейност в извънучилищни и извънкласни форми на работа.

Възможност за заемане на длъжности

Съобразно подкласа, групите и единичните групи на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), завършващият тази специалност може да има възможността да ръководи извънкласни и извънучилищни дейности, проекти, клубове, кръжоци, центрове, форуми и др. в групите 232, 233, 234, 235. Като специалист по управление на образованието той/тя може да бъде назначаван/а на работа съобразно разпорежданията на закона за отделни групи по НКПД и да заема съобразно действащите изисквания за кариерно развитие следните длъжности:

 • 1345      6011      Ръководител, сектор в образованието
 • 1345      6013      Ръководител, учебно-методичен център
 • 2351      6002      Възпитател методик
 • 2359      6007      Младши възпитател
 • 2359      6008      Възпитател
 • 2359      6009      Старши възпитател
 • 2359      6010      Главен възпитател
 • 2359      6011      Педагогически съветник
 • 2359      6012      Педагог
 • 2421      6008      Консултант по управление (в образованието )
 • 2421      6015      Специалист, комуникации (в образованието )
 • 2421      6017      Специалист, качество (в образованието )
 • 2421      6020      Координатор програмна дейност, радио и телевизия (за образованието )
 • 2422      6004      Експерт, програми и проекти (в образованието )
 • 2422      6005      Експерт, международно сътрудничество (в образованието )
 • 2422      6006      Експерт, европейска интеграция (в образованието )
 • 2422      6007      Сътрудник по управление на европейски проекти и програми (в образованието )
 • 2424      6001      Експерт, обучение и квалификация на персонала
 • 2424      6002      Специалист, обучение и развитие
 • 2424      6003      Специалист, развитие на работната сила
 • 2424      6004      Организатор обучение в системата на непрекъснатото образование и продължаващото обучение