Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Реклама на специалността в YouTube

В динамично променящия се свят специалността "Специална педагогика" изпълнява хуманната си образователна и социално-подпомагаща, от позициите на педагогическата си същност, многостранна функция. Има социалната мисия да подготвя специалисти с висше образование и висока квалификация, способни да обучават, възпитават и рехабилитират лица с отклонения в развитието с оглед  осигуряване при всяко от тях на предпоставки за качествено образование и достоен живот в съвременното общество; постигане на максимално възможна социализация и трудова реализация; превенция на отклоненията в развитието им и успешна интеграция.

Социалната ситуация в България и липсата на достатъчна компетентност за решаване на специфичните проблеми на децата и учениците със специални образователни потребности налагат необходимостта от подготовката на специалисти, притежаващи компетентност за ефективна корекционно-педагогическа работа с тези деца и ученици

Учебната документация на специалността е разработена в духа на новата образователна политика, в контекста на международното и национално законодателство, и злободневността на проблемите за нов подход в образоването и социализацията на децата със специални образователни потребности. Насочена е към поставяне в центъра на внимание именно детето и  акцентираща върху необходимостта от удовлетворяване по възможно най-добрия начин на неговите образователни потребности.

Обучението по специалността е с продължителност 4 години (8 семестъра). Учебният план е с общ хорариум 2400 ч. и дава общо 240 ЕСТS кредита, разпределени поравно за всеки от осемте семестъра в съответствие с държавните изисквания (чл. 44а от Закона за изменение и допълнение на ЗВО - ДВ бр. 48/04.06.2004 г. и Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища - ДВ, бр. 89 / 12.10.2004 г.).

В структурно отношение специалността включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Целта на обучението в бакалавърска степен на специалност "Специална педагогика" е да подготви квалифицирани специалисти, които компетентно и творчески могат да се реализират в образователна, социално-подкрепяща, социализираща, интегрираща, корекционна, рехабилитираща, изследователска и организационна дейност в работни полета със специфични специално-педагогически проблеми.

Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, въведената кредитна система и система по качество на образованието позволяват на подготвяните специалисти да бъдат конкурентоспособни на пазара на специалисти в страната, успешно да работят и да продължават образованието си по специалността у нас и в чужбина.

Студентите, успешно завършили обучението по специалност "Специална педагогика" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", придобиват професионална квалификация "специален педагог". Те са подготвени да оказват образователна, експертна, консултантска и организационна  дейност с лица (и деца) с различни по степен и вид специални потребности; да ръководят умело педагогическия процес и педагогическото взаимодействие с децата и учениците, техните родители и близки, както и със специалистите, с които работят в екип, за постигане в най-висока степен развитие на индивидуалните дадености на всяко дете/ученик.

Бакалавърът по специална педагогика има следните възможности за професионална реализация:

 • В системата на Министерство на образованието, младежта и науката:
  • Учител и възпитател в детски заведения за деца със специални образователни потребности;
  • Ресурсен учител в масови училища и детски градини;
  • Учител и възпитател в специални училища и в класове за интегрирано обучение на ученици със специални образователни потребности;
  • Експерт в комисии за комплексно педагогическо оценяване и подбор на ДСОП за специализирано или интегрирано обучение;
  • Експерт към регионалните инспекторати по образование по въпросите, свързани със специални образователни потребности и поведенчески отклонения на децата;
  • Директор на специални училища и Ресурсни центрове за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП;
  • Експерт в общински отдел "Образование";
  • Аналитичен специалист в образованието като изследовател в областта на специалната педагогика.
 • В системата на Министерство на труда и социалната политика:
  • Експерт в общинските комисии за закрила на детето;
  • Възпитател в  дневни центрове за деца (лица) с умерена и тежка степен на отклонение в развитието.
 • Консултант в правителствени, неправителствени институции и сдружения на самите лица с отклонения в развитието.