Кандидатите следва да притежават диплома за завършена магистърска степен. Дипломата преминава през процедура по признаване от Академичният съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Документи за признаване на придобито висше образование в чужбина се подават в кабинет 102 на Ректората при инспектор „Чуждестранни студенти“ Станислава Андонова, тел. 073/588 598, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление за признаване на придобито в чужбина висше образование, с цел продължаване на образованието в Югозападния университет "Неофит Рилски" /по образец/.
  2. Оригинал и копие на диплома за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава (оригинал и копие).
  3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както  оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежава такова (оригинал и копие).
  4. Документ за платена административна такса за извършване на процедурата по признаване на образованието.
  5. Оригинал и копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.

Документите по т. 2 и т. 3, издадени извън страните членки на Европейския съюз и от страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, а при липса на такива разпоредби –  да са преминали процедура по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Документите по т. 2 и т. 3, с изключение на Европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните членки на Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на гл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други, книжа, утвърден с ПМС № 184/1958 г.

Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

Форми на обучение в докторантура: редовна, задочна и самостоятелна.

Редовна форма на обучение – семестриална такса – 1750 €. Срок на обучение – 3 години, минимален срок – 2 години. Заплащат се таксите за пълния срок на обучение. Кандидатстването се извършва с конкурсен изпит.

Задочна форма на обучение – семестриална такса 1250 €. Срок на обучение – 4 години, минимален срок – 3 години. Заплащат се таксите за пълния срок на обучение. Кандидатстването се извършва с конкурсен изпит.

* Забележка: Кандидатите, граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство полагат изпит по специалността и изпит по чужд език. Самостоятелна форма на подготовка – семестриална такса 1250 €. Срок на обучение – 3 години, минимален срок – 2 години. Заплащат се такси за пълния срок на обучение. Кандидатстването се извършва с проект за дисертационен труд.

* Забележка: Семестриалната такса за обучение се заплаща еднократно в началото на всеки семестър.

Кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат такса за обучение в размер на 50 % от таксата за чуждестранни граждани. При защита на дисертацията в срок до 5 години разходите по защита са за сметка на университета. След този срок се заплаща такса от 1200 €. Във всички докторантски програми и форми на обучение езикът за обучение е български или английски.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до Ректора за участие в конкурса;

2. Копие от диплома за завършена магистърска степен и приложение с оценките за целия период на обучение или Удостоверение за признато висше образование;

* Забележка:

- Копието на дипломата и приложението с оценките трябва да бъдат с оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или да са с печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”.

- Апостилът или печатът трябва да са поставени от страната, от която е издадена дипломата и приложението.

- Копието и приложението с оригинален апостил или с печат на съответното Министерство на външните работи трябва да бъде преведено на български език, а преводът трябва да бъде заверен от българското посолство (консулство) в страната, от която е издадена дипломата и приложението, ако преводът е извършен там.

- Ако преводът на български език е извършен в Република България, заверката на превода може да бъде направена от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България.

- Когато дипломата е издадена от държава, която не е страна по Хагската конвенция и с тази държава България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация, за превод на български език и за заверка на превода на български език.

3. Документ за владеене на английски език ниво В2 по Общата европейска езикова рамка /за кандидатите за обучение на английски език/;

4. Медицинско свидетелство – издадено не по-късно от 30 дни към датата на подаване на документите;

5. Списък на публикациите, ако има такива;

6. Копие от документите за гражданство;

7. Две снимки;

8. Автобиография;

9. Мотивационно писмо.

Такса за подаване на документи – 105 €.

Подаването на документите се осъществява лично от заявителя или чрез упълномощено от него лице във висшето училище.