2021-12-16
График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2022-2023 г.
Шифър Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми Дата Зала Начален час
1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика 12.6.2023 г. 1412 09:00 ч.
Методики на обучението в началните класове 12.6.2023 г. 1412 09:00 ч.
Начална училищна педагогика 12.6.2023 г. 1412 09:00 ч.
1.3. Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика и информатика 14.6.2023 г. 1520 09:30 ч.
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Общо и сравнително езикознание 13.6.2023 г. 1530 09:00 ч.
Български език 13.6.2023 г. 1530 09:00 ч.
Английски език 13.6.2023 г. 1530 09:00 ч.
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Социология 12.6.2023 г. 1355 09:30 ч.
3.2. Психология
Педагогическа и възрастова писхология 12.6.2023 г. 1355 09:30 ч.
3.6. Право
Римско право 15.6.2023 г. 6308 09:00 ч.
Нотариално право 16.6.2023 г. 6309 09:00 ч.
Конституционно право 16.6.2023 г. 6308 09:00 ч.
Международно право и международни отношения 16.6.2023 г. 6310 09:00 ч.
Гражданско и семейно право 16.6.2023 г. 6307 09:00 ч.
Административно право и административен процес 12.6.2023 г. 6308 09:00 ч.
3.7. Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) 12.6.2023 г. 6309 09:00 ч.
3.8. Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културната сфера) 14.6.2023 г. 8311 А 09:30 ч.
5. Технически науки
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация 16.6.2023 г. 7103 10:30 ч.