2021-12-16
График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2022-2023 г. 
         
Шифър Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми Дата Зала Начален час
1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Методики на обучението в началните класове 07.12.2022 г. 1412 09:00 ч.
Начална училищна педагогика 07.12.2022 г. 1412 09:00 ч.
Педагогически технологии в детската градина  07.12.2022 г. 1412 09:00 ч.
Социална педагогика 07.12.2022 г. 1412 09:00 ч.
Теория на възпитанието и дидактика 07.12.2022 г. 1412 09:00 ч.
1.3. Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 07.12.2022 г. 1412 09:00 ч.
Методика на обучението по математика и информатика 07.12.2022 г. 1459 10:00 ч.
Методика на обучението по физика 07.12.2022 г. 1523 10:00 ч.
Методика на обучението по музика 06.12.2022 г. 1571 10:00 ч.
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Английски език 06.12.2022 г. 1530 09:00 ч.
История на българската литература 06.12.2022 г. 1530 09:00 ч.
Теория и история на литературата 06.12.2022 г. 1530 09:00 ч.
Теория и практика на превода 06.12.2022 г. 1530 09:00 ч.
2.2. История и археология
История на България 06.12.2022 г. 1401 09:30 ч.
2.3. Философия
История на философията 05.12.2022 г. 1355 09:30 ч.
Социална философия 05.12.2022 г. 1355 09:30 ч.
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Теория и история на културата 06.12.2022 г. 1572 09:15 ч.
3.2. Психология
Педагогическа и възрастова писхология 05.12.2022 г. 1355 09:30 ч. 
Трудова и организационна психология 05.12.2022 г. 1355 09:30 ч.
3.3. Политически науки
Политология 05.12.2022 г. 1355 09:30 ч.
3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности 06.12.2022 г. 1487 09:30 ч.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността 06.12.2022 г. 1443 09:30 ч.
3.6. Право
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения 06.12.2022 г. 6303 09:00 ч.
Наказателно право 07.12.2022 г. 6301 09:00 ч.
Нотариално право 06.12.2022 г. 6315 09:00 ч.
3.7. Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) 07.12.2022 г. 6315 09:00 ч.
Икономика и управление /индустрия/ 06.12.2022 г. 8311А 10:30 ч.
Икономика и управление /предприемачество/ 06.12.2022 г. 8311А 10:30 ч.
3.8. Икономика
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 07.12.2022 г. 8311А 10:00 ч.
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма 06.12.2022 г. 8331А 10:00 ч.
4. Природни науки, математика и информатика
4.1. Физически науки
Физика на кондензираната материя и вълновите процеси 07.12.2022 г. 1523 10:00 ч.
4.2. Химически науки
Органична химия 05.12.2022 г. 2406 09:00 ч.
4.4. Науки за земята
Екология и опазване на околната среда 07.12.2022 г. 4502 09:30 ч.
Природна география 07.12.2022 г. 4105 09:00 ч.
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика 05.12.2022 г. 1431 09:30 ч.
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Машини и процеси в леката промишленост 05.12.2022 г. 1339 09:30 ч.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация 07.12.2022 г. 7103 09:00 ч.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи 06.12.2022 г. 1602 10:00 ч.
7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Логопедия 06.12.2022 г. 1487 09:30 ч.
8. Изкуства
8.2. Изобразително изкуство
Дизайн и пластични изкуства 06.12.2022 г. 1535 10:00 ч.
8.3. Музикално и танцово изкуство
Теория и практика на изпълнителското изкуство 06.12.2022 г. 1571 10:00 ч.
Хореография 07.12.2022 г. 1571 09:00 ч.
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия 06.12.2022 г. 4504 10:00 ч.