2021-12-16
График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2021-2022 г. 
         
Шифър Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми Дата Зала Начален час
1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика 29.06.2022 г. 1412 09:00 ч.
Предучилищна педагогика 29.06.2022 г. 1412 09:00 ч.
Начална училищна педагогика 29.06.2022 г. 1412 09:00 ч.
Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на родния език) 29.06.2022 г. 1412 09:00 ч.
1.3. Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 29.06.2022 г. 1412 09:00 ч.
Методика на обучението по музика 28.06.2022 г. 1571 10:00 ч.
Методика на обучението по техника и технологии 29.06.2022 г. 1339 10:00 ч.
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Български език 29.06.2022 г. 1530 09:00 ч.
История на българската литература (Възрожденска литература) 29.06.2022 г. 1530 09:00 ч.
Фолклористика и етнология 29.06.2022 г. 1530 09:00 ч.
Английски език 29.06.2022 г. 1530 09:00 ч.
Руска литература 29.06.2022 г. 1530 09:00 ч.
Теория и практика на превода (руски език) 29.06.2022 г. 1530 09:00 ч.
2.2. История и археология
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (архивистика) 27.06.2022 г. 1401 09:30 ч.
История на България (Нова и най-нова българска история) 29.06.2022 г. 1401 09:30 ч.
2.3. Философия
История на философията 27.06.2022 г. 1302 09:30 ч.
Съвременни философски теории 27.06.2022 г. 1302 09:30 ч.
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Теория и история на културата 28.06.2022 г. 1572 09:30 ч.
3.2. Психология
Педагогическа и възрастова психология 27.06.2022 г. 1302 09:30 ч.
Трудова и организационна психология 27.06.2022 г. 1302 09:30 ч.
3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности 28.06.2022 г. 1478 09:00 ч.
3.6. Право
Право на Европейския съюз 29.06.2022 г. 6308 09:00 ч.
Нотариално право 28.06.2022 г. 6309 09:00 ч.
Конституционно право 28.06.2022 г. 6308 09:00 ч.
3.7. Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) 29.06.2022 г. 6310 09:00 ч.
3.8. Икономика
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 28.06.2022 г. 8311А 09:30 ч.
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културната сфера) 28.06.2022 г. 8311А 09:30 ч.
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма 28.06.2022 г. 8311А 10:00 ч.
4. Природни науки, математика и информатика
4.4. Науки за земята
Природна география 29.06.2022 г. 4105 09:00 ч.
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика 28.06.2022 г. 1431 10:00 ч.
5. Технически науки
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи 29.06.2022 г. 1339 10:00 ч.
7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Кинезитерапия 27.06.2022 г. 8113 09:30 ч.
8. Изкуства
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография 28.06.2022 г. 1571 09:30 ч.
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия 28.06.2022 г. 4504 10:00 ч.