График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2023-2024 г.


Шифър Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми Дата Зала Начален час
1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Предучилищна педагогика 15.12.2023 г. 1412 09:00 ч.
Начална училищна педагогика 15.12.2023 г. 1412 09:00 ч.
Управление на образованието 15.12.2023 г. 1412 09:00 ч.
Педагогически технологии в детската градина  15.12.2023 г. 1412 09:00 ч.
1.3. Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спорта 15.12.2023 г. 1412 09:00 ч. 
Методика на обучението по математика и информатика 11.12.2023 г. 1520 09:30 ч.
Методика на обучението по музика 13.12.2023 г. 1322 08:30 ч.
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Теория и история на литературата 12.12.2023 г. 1530 09:00 ч.
Теория и практика на превода 12.12.2023 г. 1530 09:00 ч.
История на българската литература 12.12.2023 г. 1530 09:00 ч.
Български език 12.12.2023 г. 1530 09:00 ч.
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 12.12.2023 г. 1530 09:00 ч.
2.2. История и археология
История на България 11.12.2023 г. 1401 10:00 ч.
Нова и най-нова обща история 11.12.2023 г. 1401 10:00 ч.
2.3. Философия
Съвременни философски теории 11.12.2023 г. 1202 09:30 ч.
История на философията 11.12.2023 г. 1202 09:30 ч.
Социална философия 11.12.2023 г.  1202 09:30 ч.
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Социология 14.12.2023 г. 1355 09:00 ч.
Теория и история на културата 12.12.2023 г. 1571А 09:00 ч.
3.2. Психология
Трудова и организационна психология 14.12.2023 г. 1203 09:00 ч.
Педагогическа и възрастова писхология 14.12.2023 г. 1203 09:00 ч.
3.3. Политически науки
Политология 11.12.2023 г. 1202 09:30 ч.
3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности 12.12.2023 г. 1478 09:00 ч.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността 15.12.2023 г. 1404 09:00 ч.
3.6. Право
Гражданско и семейно право 14.12.2023 г. 6312 09:00 ч.
Административно право и административен процес 15.12.2023 г. 6311 09:00 ч.
3.7. Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера) 14.12.2023 г. 6314 09:00 ч.
Икономика и управление (индустрия) 11.12.2023 г. 8311А 09:00 ч.
Икономика и управление (предприемачество) 11.12.2023 г. 8311А 09:00 ч.
3.8. Икономика
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 13.12.2023 г. 8204 09:30 ч.
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма 13.12.2023 г. 8311А 10:00 ч.
4.  Природни науки, математика и информатика
4.2. Химически науки
Органична химия 15.12.2023 г. 2302 09:00 ч.
4.4. Науки за земята
Икономическа и социална география 14.12.2023 г. 4404 09:30 ч.
Природна география 13.12.2023 г. 4105 09:30 ч.
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика 15.12.2023 г. 1432 09:30 ч.
5. Технически науки
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация 15.12.2023 г. 1610 09:00 ч.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи 13.12.2023 г. 7407 09:30 ч.
7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Логопедия 12.12.2023 г. 1478 09:00 ч.
Кинезитерапия 12.12.2023 г. 1478 09:00 ч.
7.6. Спорт
Методология на научните изследвания в спорта 12.12.2023 г. 1478 09:00 ч.
8. Изкуства
8.2. Изобразително изкуство
Дизайн и пластични изкуства 12.12.2023 г. 1534 10:00 ч.
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография 13.12.2023 г. 1571 09:00 ч.
Теория и практика на изпълнителското изкуство 13.12.2023 г. 1322 08:30 ч.
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия 12.12.2023 г. 4504 10:00 ч.