Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 6 семестъра

задочно - 8 семестъра

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Предлаганата програма за ОНС "Доктор" е предназначена за завършилите направление "Театрално и филмово изкуство", както и за по-широк кръг от магистри от хуманитарните области. Завършилите докторска програма  са подготвени за работа в съвременните условия в областта на общата филмова и телевизионна теория, производствени отрасли, управлението  на сфери свързани с изкуството.

Специалистите с образователно-научна степен "доктор" се подготвят за:

  • Научни кадри във всички електронни медии (ефирни, кабелни телевизии, интернет издания и форуми и др.);
  • Научно-изследователска  дейност в областта на филмовото и телевизионно изкуство
  • Научни работници в областта на рекламата, интернет телевизиите;
  • Управленски кадри в областта на изкуството;
  • Научно-изследователска дейност в областта на аудиовизуалните изкуства.
  • Преподаватели във висшите училища свързани с филмовото

Учебен план /съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател/

Учебният план на обучавания докторант се изготвя от научния ръководител в зависимост от темата на дисертационния труд. В учебния план се включват най-малко 4 учебни дисциплини измежду следните (възможно е включването и на други учебни дисциплини):

Дисциплина

Форма на оценяване

Преподавател

Естетически параметри на филмовия кадър

изпит

Доц. Костадин Бонев

Драматургия на екранното изображение

изпит

Проф. Станимир Трифонов

Трансформации на образа в монтажа

изпит

Доц. д-р Клавдия Камбурова

Работа със сценограф

изпит

Проф. Здравко Маринов

Съвременни тенденции в кино и телевизионното изображение

изпит

Проф. д-р Цветан Недков

Продуцентство във филмовата индустрия

изпит

Проф. Станимир Трифонов

Търсения в съвременния операторски стил

изпит

Проф. Павел Милков

Организация и методика на научно изследователската дейност

изпит

Доц. д-р Татяна Стоичкова

Чужд език

изпит

доц. д-р Елисавета Бояджиева

Философия и социология на изкуството

изпит

Доц. д-р Вяра Николова

Създаване и управление на проекти

изпит

Проф.д-р Албена Вуцова

Авторско право

изпит

Д-р Нонка Обрешкова

История на облеклото

изпит

Проф. Здравко Маринов

Невропсихология

изпит

Доц. д-р Иванка Асенова

Визуална комуникация

изпит

Доц. Костадин Бонев

Дипломиране:

  • Полагане на изпити - след полагането на всички изпити, предвидени в учебния план, докторантът може да бъде допуснат до защита на дисертационния труд.
  • Защита на докторска дисертация - след представяне на дисертационния труд, съобразно законовите разпоредби.