Форма на обучение / Информационен пакет

редовна/самостоятелна подготовка - 6 семестъра

задочна - 8 семестъра

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултета по изкуствата.

 Анотация

Общо представяне на докторската програмата

Докторската програма по "Дизайн и пластични изкуства" е предназначена за завършилите ОКС "Магистър" по "Изобразително изкуство" от направление 8.2., както и от направление 1.3. "Педагогика на обучението по изобразителното изкуство", които проявяват интерес по отношение на научните изследвания в областта на изобразителното изкуство.

Обучението на докторантите е насочено към изследвания в сферата на различни направления на изобразителното изкуство - съответно моден дизайн, графичен дизайн, пластични изкуства.

Цели на докторската програма

Целта на докторската програма по "Дизайн и пластични изкуства" е подготовката на висококвалифицирани специалисти и експерти в областта на изобразителното изкуство, чрез разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка и разработване на дисертационен труд по актуален проблем за науката и обществената практика.

Обща квалификация и специализация на програмата

Докторантът по "Дизайн и пластични изкуства" се подготвя за самостоятелна научноизследователска дейност в областта на изобразителното изкуство. Основните акценти, заложени в учебния план на докторската програма са свързани с надграждането на получените вече в областта познания, както и придобиване на необходимия образователен, научен и творчески опит на обучаваните докторанти.

Обучението в редовна форма и на самостоятелна подготовка е шест семестъра /три години/, а за задочна - осем семестъра /четири години/.

Образователният процес се планира по индивидуален учебен план, включващ образователна, научноизследователска и педагогическа дейност.

Индивидуалният учебен план на докторанта се изготвя от докторанта и научния му ръководител, приема се на катедрен съвет и се утвърждава от факултетния съвет. С него се определя насочеността на докторантурата и се детайлизират по години дейностите, които трябва да бъдат извършени.

Планираните дейности в индивидуалния учебен план са разпределени по семестри и за тях е предвидена аудиторна и извънаудиторна заетост. Изучават се пет задължителни и избираеми дисциплини.

Докторантът придобива право на защита на дисертационния си труд след изпълнение на дейностите, предвидени в учебния план и изпълнение на критериите и показателите за отчитане на готовността за придобиване на образователна и научна степен "Доктор".

Сфери на професионална реализация

  • самостоятелна научноизследователска дейност в областта на дизайна и пластичните изкуства;
  • научно-преподавателска работа във висшите училища по учебни дисциплини, съответстващи на професионално направление 8.2. Изобразително изкуство;
  • управленска дейност в образователната система при длъжности, които изискват съответното равнище на научна квалификация;
  • експертна дейност при длъжности, предполагащи решаването на изследователски и практически задачи в: научноизследователски институти, висши училища, медии и др.