Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Обучението по докторантската програма в професионалното направление "Науки за Земята" се свързва със задълбочено картографско изследване върху актуален проблем от областта на географията, екологията и опазването на околната среда.

Поради повишаващата се ролята на информацията в цифров вид и обективната нужда от обмяна на такава, твърдо се наложиха използването на новите технологии, в т. ч. и ГИС технологията с широко приложение от различни специалисти и във всяка една област на живота. ГИС технологията обаче е стъпила на отдавна установени традиции в картографията. Усвояването на картографските методи за изследване и анализ в цифрова среда е главният акцент в тази докторска работа.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторанти са подготвени специалисти с много висока квалификация в професионалното направление "Науки за Земята", както в областта на научно-изследователската работа, така и в научно-педагогическа работа във висшите училища.

Защитилите докторанти може да извършват самостоятелни научни изследвания или да участват в работата на научен колектив по научноизследователски проекти, да извършват експертна дейност, да участвува в работата на научни съвети, семинари, научни конференции и др.

Учебен план:

Обучението на докторантите се осъществява съгласно приетия от факултетния съвет индивидуален план на докторанта, разработен съобразно тематиката на дисертационния труд. Оценяването се извършва с изпит по шестобална система.

Примерен списък на дисциплини

Като се има предвид същността на докторската програма в образователната дейност на индивидуалния учебен план са включени следните дисциплини:

  • Пространствени и статистически анализи с ГИС;
  • 3D картографско моделиране;
  • "Приложение на ГИС за съставяне на карти на земното покритие и земеползването (LULC)";
  • "Анализ на почвените ресурси с ГИС";
  • Геоложко и геоморфоложко 3D моделиране.

В Индивидуалния план за обучение на докторанта се включват няколко дисциплини от Примерения списък, предложени и утвърдени от научния ръководител, катедрения съвет на катедра ГЕООС и Факултетния съвет на ПМФ, както и обучение по чужд език.

Дипломиране:

- Полагане на изпити от Индивидуалния учебен план

- Защита на докторска дисертация