Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Катедрата организира учебен процес с докторантите, под ръководството на научeн ръководител, в съответствие с Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски". Подготовката е съобразена със спецификата на разработваната тематика и е в съответствие с утвърдения Индивидуален план на докторанта, приет от Факултетния съвет след решение на Катедрения съвет.

Кратка анотация

Програмата за обучение по докторска програма "Екология и опазване на околната среда" осигурява научно ръководство и материална база за научни, научно-приложни и развойни разработки в следните области:

 • Замърсяване и опазване на атмосферния въздух. Въздействиe на замърсяването на въздуха върху екосистемите. Оценка на качеството на атмосферния въздух;
 • Замърсяване и опазване на водите. Въздействия върху екосистемите. Функциониране на водните екосистеми. Биоиндикация. Оценка на състоянието на водните тела;
 • Опазване и замърсяване на почвите;
 • Генериране на отпадъци и тяхното въздействие върху компонентите на околната среда. Управление на отпадъците. Оптимизиране на дейностите по обработка на отпадъците - въвеждане на безотпадни технологии, повторно използване и други дейности.
 • Биологично разнообразие. Принципи при опазването на биологичното разнообразие;
 • Защитени територии и зони.

Компетенции на завършилите програмата

Успешно защитилите докторанти придобиват умения и компетенции:

 • в областта на опазването на компонентите на околната среда, в т. ч. въздуха, водите, почвите;
 • за изследване и опазване на биологичното разнообразие - видово, хабитатно, екосистемно;
 • за извършване на експертизи, свързани с биоиндикация и оценка на състоянието на въздуха, водите, почвите и управлението на отпадъците;
 • за прилагане на  съвременните методи за обработка на екологична информация, анализ на състоянието на екосистемите и оценка на предоставяните екосистемни услуги;
 • за създаване на бази от данни, за участие в усъвършенстване на подходите за управление на опазването на околната среда, за разработване и ръководство на научни проекти в областта на екологията и опазването на околната среда;
 • за работа в специализирани държавни и научни институции.

Учебен план

Обучението се осъществява съгласно приетия от Катедрения и утвърден от  Факултетния съвет Индивидуален план на докторанта, разработен съобразно тематиката на дисертационния труд.

Задължителни дисциплини:

 1. Подготовка и управление на проекти
 2. Чужд език

Допълнителни дисциплини

 1. Замърсяване и опазване на атмосферния въздух
 2. Замърсяване и опазване на водите
 3. Замърсяване и опазване на почвите
 4. Принципи при опазването на биологичното разнообразие
 5. Приложение на ГИС в екологичните и географските изследвания
 6. Зооекология
 7. Екосистемни услуги

В Индивидуалния план за обучение на докторанта се включват задължителните дисциплини и няколко допълнителни дисциплини от горния списък и/или други, предложени и утвърдени от научния ръководител, Катедрения съвет на катедра ГЕООС и Факултетния съвет на ПМФ. Оценяването по дисциплините се извършва с писмен изпит.

Защитата на дисертационните трудове за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" се извършва пред научни журита, в съответствие с Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски".