Форма на обучение / Информационен пакет

редовно

задочно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Целта на докторската програма "Икономика и управление на туризма" в професионално направление 3.9 Туризъм е чрез съвременни изследователски програми, подходи и форми да бъдат подготвяни висококвалифицирани и с научен потенциал кадри, които със знанията и научно-изследователските си умения да допринасят за по-нататъшното развитие на науката и практиката в областта на икономиката и управлението на туризма. Чрез формите на обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка и разработване на дисертационен труд по актуален проблем за науката и обществената практика в съответствие с високите изисквания на съвременното икономическо развитие и необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с конкретните потребности на практиката.

Чрез обучението по научната специалност се обезпечава реализирането на следните подцели:

1. Осигуряване на фундаментални и специални знания в областта на общата икономическа теория и икономиката и управлението на отраслите на националното стопанство, включително и в сферата на туристическата индустрия.

2. Постигане на висока квалификация на обучаваните за решаване на научно-теоретични проблеми и проблеми от стопанската практика с научни подходи и методи.

3. Изграждане на самостоятелно творческо мислене и умение за провеждане на самостоятелни научни изследвания, разработване и доказване на научни тези, формулиране и решаване на научно-изследователски задачи и развиването на нови научни идеи.

4. Подготовка на висококвалифицирани кадри за научно-изследователска и преподавателска дейност.

В процеса на обучението си докторантите:

1. Усвояват методиката на научните изследвания и нейното прилагане през призмата на конкретния научно-практически проблем.

2. Формират умения за боравене с научния апарат.

3. Изграждат умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практическите проблеми.

4. Формират умения за прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум в изследователската работа.

5. Усвояват знания по методика на преподаване на икономическите дисциплини.

6. Формират специални знания и умения за работа с различни информационни източници и придобиват висока компютърна и езикова подготовка, ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни.

Получилите образователно-научна степен "Доктор" по докторската програма "Икономика и управление на туризма", могат да намерят своята успешна реализация като изследователи в научни центрове и звена, преподаватели във ВУЗ, експерти в институциите на публичната администрация и администрацията на Европейския съюз, консултанти и експерти в международни, неправителствени и браншови организации в сферата на туризма, както и като изпълнители и експерти в диагностични, прогностични, управленчески и научно-изследователски центрове и институти.

Фундаменталната подготовка дава възможност на успешно завършилите тази образователна и научна степен да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, особено там, където се изисква по-широка подготовка от тази, която се получава при обучението за ОКС "Бакалавър" и "Магистър".