Форма на обучение / Информационен пакет

редовна/задочна/самостоятелна/дистанционна - Информационен пакет

 Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет, съвместно с Правно-историчеки факултет.

 Анотация

Обучението на докторанти по докторската програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор)" в Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград отговаря на съвременните тенденции в развитието на науката в областта на докторската програма. Във връзка с това са формулирани няколко основни цели и задачи, свързани с обучението в програмата:

 1. приоритетна цел в подготовката на кадри е придобиването на образователна и научна степен "доктор";
 2. отговаряне на специфичните нужди на Правно-историческия факултет и в частност на катедра "НСПА" за развитие на кадровия състав чрез подготвяне на квалифицирани кадри;
 3. актуалност на програмите, заложени в основата на научното направление;
 4. подготовка на кадри, които да бъдат конкурентноспособни при прилагането на теоретични знания и практически умения в специализирани области;
 5. стимулиране на научноизследователската работа (в екип и самостоятелно);
 6. усвояване на необходимите знания, умения и опит за работа в динамична среда, с която се характеризират международното право и международните отношения;
 7. високо качество на докторските програми, допълващи се от междудисциплинарни и интердисциплинарни програми;
 8. конкурентност на докторската програма на европейско и международно равнище, чрез което се допринася за утвърждаване и повишаване на авторитета на институцията;
 9. инвестиране в развитието на младия научен работник и реализирането му на пазара на труда като висококвалифициран професионалист;
 10. поддържане и развитие на база от напреднали познания чрез прехвърлянето както на съществуващи, така и чрез проучване на нови знания, опит и умения.

Основните приоритетни направления, заложени в програмата на докторантите по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор)", имат за цел надграждане на получените вече познания в областта, както и придобиване и утвърждаване на необходимия образователен и научен опит сред обучаващите се. Тези приоритети обхващат научно-теоретична подготовка, натрупване на педагогически опит и методически умения, чуждоезиково обучение и подготовка в областта на информационните технологии.

Научно-теоретичната подготовка на докторантите е от съществено значение с оглед не само научната значимост на разработваните от тях дисертационни трудове, но и тяхната последваща реализация в научната област. Систематизираната и задълбочена теоретична подготовка на докторантите им позволява да придобият знания и умения, необходими за извършване на оригинални разработки по съответен научен проблем и тематика.

Пряко свързано с научно-теоретичната подготовка на докторантите е и натрупването на педагогически опит и методически умения. Процесът на подготовка на докторантите в тази приоритетна област започва от втората година на тяхното обучение и включва водене на семинарни упражнения със студенти от специалностите, "Публична администрация" и "Национална сигурност". Това става възможно едва след като докторантите са преминали необходимата подготовка на лекционния курс по съответната дисциплина и са положили успешно изпити по заложените дисциплини в индивидуалния план. Провеждането на регулярни срещи на докторантите с техните научни ръководители, консултации с титулярите на различните дисциплини, включени като минимум в индивидуалните им планове, както и посещението на специализирани семинари и научни конференции в тази област са основата, върху която се изграждат методическите умения и възможности.

Добрата чуждоезикова подготовка е заложена като задължително изискване при кандидатстването за прием на редовни докторанти по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор)".

Работата с докторантите в катедра "НСПА" е насочена към постигане на комплексна, задълбочена и всеобхватна подготовка, отговаряща напълно на критериите за придобиване на образователната и научна степен "доктор".

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор)" е съобразена с новите възможности, свързани с усъвършенстване знанията и уменията на докторантите и е ориентирана към възприемането на чужди практики и опит. Като резултат от това пред тях се откриват редица варианти за участие в специализирани курсове и обучения, организирани и предназначени за повишаване на квалификационните им умения. Докторантското обучение по специалността предоставя възможности за специализации в страната и чужбина, посредством различни образователни програми.

Докторската програма по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор)" се характеризира със своята специфика. В условията на сериозна конкурентна среда в България катедрата и факултетът се стремят да защитят достойно амбициите си на едно от водещите основни звена в подготовката на специалисти по управление в публичната сфера, мениджмънт на човешките ресурси и други.

Докторантите, които успешно завършват програмата, успяват да се реализират, прилагайки усвоените изследователски умения в частния, държавния и неправителствения сектор като преподаватели и изследователи в университети и други научни институти в страната и чужбина, висши експерти в държавната администрация, международни организации и техните институции, както и висококвалифицирани анализатори в неправителствени организации.

Успешната кариера и удовлетвореността на потребителите на кадри е показател за израстването и развитието на дипломирания възпитаник на Югозападния университет "Неофит Рилски" въз основа на личностните качества, както и знанията и уменията, които той е придобил при своята подготовка.

В  процеса на обучение докторантите в програмата развиват умения, които са в съответствие с Националната квалификационна рамка на Република България:

 • Усвояват методиката на научните изследвания и нейното прилагане  през призмата на конкретния научно-практически проблем;
 • Изграждат компетентност за детайлно разбиране на техниките, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • Формират  умения за боравене  с научния апарат;
 • Изграждат умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практически проблеми и умения да формират информирани преценки по сложни въпроси в областта на публичния мениджмънт, в отсъствието на пълни данни, както и да представят идеите и заключенията си ясно и ефективно както пред специалисти, така и пред неспециалисти;
 • Формират умения за прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум  в изследователската работа;
 • Усвояват знания по методика на преподаване на управленските дисциплини, формират специални знания  и умения за работа с различни информационни източници и придобиват висока  компютърна и езикова подготовка, ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост  и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни;
 • Придобиват специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 • Развиват способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на публичния мениджмънт.

Учебен план (съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател)

Научните познания и практическите умения, придобити от докторантите по време на тяхното обучение в докторската програма по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор)", включват основни понятия в областта на публичния мениджмънт. Теоретичната подготовка включва основополагащи дисциплини като:

 • Управление на човешките ресурси;
 • Публичен мениджмънт;
 • Основи на публичната администрация;
 • Организационно поведение;
 • Методика на социалните изследвания;
 • Теория на управлението и други

Докторантите следва да имат както общи познания в областта на публичната администрация и публичния мениджмънт, управлението на човешките ресурси и теорията на управлението, така и задълбочени познания в областта на разработвания от тях дисертационен труд, позволяващи им да използват всички необходими методи за своите научни изследвания (логически, исторически, сравнителноправен, еволютивен, индуктивен, дедуктивен и др.).

Практическата подготовка включва следните основни дейности:

 • провеждане на семинарни занятия;
 • тюторство на студенти;
 • активно участие на докторантите в заседания, свързани с обсъждане на дискусионни въпроси с теоретическа и практическа същност;
 • участие на докторантите в изготвяне на доклади и провеждане на научни сесии, форуми, дискусии и конференции;
 • извършване на научноизследователска работа в институции от публичната сфера на съседни, европейски и други държави при подготовката за написване на дисертационен труд.

Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта под ръководството на научния му ръководител и се представя за обсъждане на Катедрен съвет на катедра "НСПА", след което се утвърждава от Факултетния съвет на Правно-историческия факултет.

Обучението на докторантите в докторска програма по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор)" включва следните дейности:

 • Формулиране на проблема на научното изследване и разработване и представяне на научен тезис;
 • Извършване на литературно проучване и систематизиране на източниците;
 • Описание и систематизиране на предхождащите изследвания в областта на дисертационната тема;
 • Поставяне на цели и задачи на изследването. Избиране на подход за провеждане на изследването и методика, която ще се използва;
 • Разработване на обосновка на избраните методи и методики за провеждане на изследването;
 • Разработване на идеен проект за дисертационен труд;
 • Обсъждане на проект за дисертация - два етапа;
 • Представяне на концепция и инструментариум за изследвания;
 • Изследователска дейност - изготвяне и публикуване на студия, статия или научно съобщение;
 • Участие в научноизследователски проекти;

Дипломиране:

 • Полагане на изпити, включени в индивидуалния план на докторанта;
 • Защита на докторска дисертация.