Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Целта на докторантурата по научна специалност "Икономика и управление" /Индустрия/ е със съвременни изследователски програми, подходи и форми да бъдат подготвяни висококвалифицирани и с научен потенциал кадри, които със знанията и уменията си на основата на формираните у тях научноизследователски  умения да допринасят за по-нататъшното развитие на науката и практиката в областта на икономиката и управлението на националното и регионалното стопанство и техните отрасли. Чрез формите на обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка и разработване на дисертационен труд по актуален проблем за науката и обществената практика в съответствие с високите изисквания на съвременното икономическо развитие и на необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с конкретните потребности на практиката.

Чрез обучението по научната специалност се обезпечава реализирането на следните подцели:

  1. Осигуряване на фундаментални и специални знания в областта на икономиката и управлението на отраслите на националното стопанство.
  2. Постигане на висока квалификация на обучаваните за решаване на научно-теоретични проблеми и проблеми от стопанската практика с научни подходи и методи.
  3. Изграждане на самостоятелно творческо мислене и умение за провеждане на самостоятелни научни изследвания, разработване на научни тези и развиване на нови научни идеи.
  4. Подготовка на висококвалифицирани кадри за научноизследователска  и преподавателска дейност.

В процеса на обучението докторантите:

  1. Усвояват методиката на научните изследвания и нейното прилагане през призмата на конкретния научно-практически проблем.
  2. Формират умения за боравене с научния апарат.
  3. Изграждат умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практическите проблеми.
  4. Формират умения за прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум в изследователската работа.
  5. Усвояват знания свързани с  управление на проекти.
  6. Придобиват висока  езикова подготовка,  ориентирана към осигуряване на личната информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни.

Получилите образователно-квалификационна степен "Доктор"  по научна специалност  "Икономика и управление" /Индустрия/,  намират своята реализация като изследователи в научни центрове и звена, преподаватели в университети, държавни експерти, консултант-експерти в правителствени и неправителствени организации, изпълнители и експерти в диагностични, прогностични, управленчески и научноизследователски центрове и институти.

Фундаменталната подготовка дава възможност на успешно завършилите тази образователно-квалификационна степен да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, особено там, където се изисква по-широка подготовка от тази, която се получава при обучението за ОКС "Бакалавър" и "Магистър".

Практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализация в конкретните условия на преподавателската, научноизследователската и експертната дейност.