Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/на самостоятелна подготовка

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Публичноправни науки".

 Анотация

Образователната и научна подготовка на докторанти в областта на правната теория има за основна цел изграждането на учени, способни задълбочено да анализират основните правни явления и понятия, като оценяват тяхното практическо приложение и участват в усъвършенстване на правната регламентация на обществените отношения.

Една от основните задачи в процеса на обучение е свързана с практическото значение и приложение на научните разработки на докторантите, както и постепенно изграждане на умения за изследване на взаимообусловеността между правното явление и обществените отношения и връзки, правилно ориентиране в текущата научна информация и съдебна практика, способност за извършване на сравнителен анализ с чужди правни системи и законодателства.

Обучението в докторската програма е насочено към реализирането на следните основни цели:

 • Придобиване на фундаментални знания относно правното явление и основните правни понятия.
 • Взаимообвързаност между фундаменталните понятия, предмет на изучаване от правната теория и отрасловите правни научни специалности.
 • Постигане на висока квалификация на обучаваните за решаване на  научно-теоретични проблеми и проблеми от юридическата практика  с научни подходи и методи.
 • Изграждане на самостоятелно творческо мислене  и умение за провеждане на самостоятелни научни изследвания, разработване на научни тези  и развиване на нови научни идеи.
 • Детайлно разбиране на техники, прилагани за научни изследвания и академични проучвания.
 • Подготовка на висококвалифицирани кадри за научноизследователска  и преподавателска дейност.

Компетенции

Докторантите в докторската програма придобиват висококвалифицирана научна, езикова, компютърна и интернет базирана подготовка, ориентирана към личностно и професионално израстване.

Докторантите в докторската програма придобиват знания за:

 • правното явление и основните правни понятия;
 • взаимообвързаността между фундаменталните понятия, предмет на изучаване от правната теория и отрасловите правни научни специалности;
 • боравене  с научния апарат;
 • търсене, извеждане и анализ на научни и практически проблеми;
 • методиката на научните изследвания и нейното прилагане през призмата на конкретен научно-практически проблем;
 • метода на критичния анализ и синтез на съществуващи и нови научни идеи и теоретични положения;

Докторантите в докторската програма изграждат умения за:

 • самостоятелно творческо мислене и провеждане на самостоятелни научни изследвания, разработване на научни тези и развиване на нови научни идеи;
 • детайлно разбиране на техниките, прилагани за провеждане на научни изследвания;
 • изграждане на информирани оценки по сложни въпроси, касаещи основните правни понятия и явления в отсъствието на пълни данни;
 • прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум  в изследователската работа;
 • разширяване и актуализиране на съществуващите знания в областта на теорията на правото, както и на нейните взаимодействия с други научни отрасли в областта на правото;
 • методиката на преподаване на юридическите дисциплини;
 • представяне на идеите и изводите си обосновано, ясно и убедително пред специалисти и неспециалисти в страната и чужбина.

Учебен план

Всеки докторант и научният му ръководител изготвят индивидуален учебен план за подготовка, който е съобразен с изискванията на общия учебен план на докторската програма.

С индивидуалния учебен план за подготовка на докторанта се определят: темата на дисертационния труд; разпределението на всички дейности по години; броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане; етапите и сроковете на разработване на дисертационния труд; посещението на определен цикъл от лекции и упражнения; участие в семинари, конференции; педагогическа дейност на докторанта и други въпроси, свързани с разработката на дисертация.

Задължителна част от докторантското обучение е специалната методична и езикова подготовка, която се реализира чрез участия в специализирани курсове, семинари и самостоятелна работа.

Задължителни учебни дисциплини:

 1. Обща теория на правото
 2. Общо учение за държавата
 3. Подготовка и управление на проекти
 4. Научна и изследователска етика
 5. Методика на научните изследвания
 6. Чужд език

Избираеми учебни дисциплини:

 1. Теория на нормотворческата дейност
 2. Теория на правораздавателната дейност
 3. Философия на правото
 4. Политология

Дипломиране:

 1. Полагане на изпити - докторантски минимуми;
 2. Защита на докторска дисертация.

Сфери на професионална реализация

Теоретичната и практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализация в конкретните условия на преподавателската, научно-изследователската и експертната дейност като:

 • изследователи в научни центрове и специализирани научно-изследователски звена;
 • преподаватели във висши училища и академии;
 • консултант-експерти в правителствени и неправителствени организации;
 • експерти по юридически въпроси в международни организации.