Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Публичноправни науки" .

 Анотация

Образователната и научна подготовка на докторанти в областта на наказателното право има за основна цел изграждането на учени, способни да генерират  нови  теоретични знания, задълбочено да анализират нормативните актове, да оценяват тяхното практическо приложение и да участват в усъвършенстването на наказателното правораздаване.

Една от основните задачи в процеса на обучение е свързана с практическото значение и приложение на научните разработки на докторантите. Постепенното изграждане на умения у подготвящите се докторанти да изследват материята на наказателното право изисква задълбочено познаване, правилно ориентиране в текущата научна информация и съдебна практика и възможност за извършване на сравнителен анализ с чужди законодателства.

Компетенции на завършилите програмата:

 • способност за идентифициране на научните проблеми, породени от развитието на наказателното право, както в теорията, така и в практиката като изходен пункт на научните изследвания;
 • способност за овладяване на научен стил на изложение (писмено и говоримо) и за излагане на своите мисли последователно, логично и изчерпателно;
 • способност за описване и съобщаване на своите научни изследвания, като точно, ясно и кратко формулира основните си постановки и техните възможни приложения;
 • за модифициране и създаване на образователни планове и програми, в съответствие с целите и задачите, произтичащи от спецификата на преподаването на дисциплините по наказателно право във висшите училища и от актуалните обществени потребности;
 • за съставяне и разчитане на  приложения, схеми, диаграми и др., с които да илюстрира, интерпретира и анализира получените в своето изследване резултати;
 • добросъвестно да цитира чуждите научни изследвания и да спазва правилата на научната етика, творчески да се отнася към научните изследвания на други учени;
 • за строго придържане към изискванията за оформяне на научни статии, съобщения, доклади, студии и други;
 • за създаване на професионални контакти с колеги и учени от различни страни и заинтересоването им с неговите изследвания; да се отнася с интерес към международния научен обмен;
 • за творческо и градивно приемане на критичните бележки и базиране върху тях за своите по-нататъшни научни търсения и изследвания;
 • за развиване, усъвършенстване и внедряване на научните постижения на теорията по наказателно право в съдебната практиката;
 • за владеене на класическите и иновационните методи и технологии на преподавателската работа във висшето училище; за овладяване на психологическите и комуникативни умения, необходими за формиране на творческата личност на преподавателя, и в съответствие с това усъвършенстване на своята педагогическа практика и способности;
 • за формиране на умение да открива взаимодействията, взаимовръзките и тенденциите  по изследваните проблеми и да ги използва в своите научни изследвания;
 • за самостоятелно ориентиране в съвременната научна проблематика и логическо избиране на тези сфери, в които докторантът следва да задълбочава своята подготовка съобразявайки се със съдържанието на своите научни търсения.

Учебен план/съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател/

В учебния план на всеки докторант се включва специална методична и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на дисертацията курсове и семинари.

Учебните планове се утвърждават ежегодно от Факултетния съвет.

Всеки докторант и научният му ръководител изготвят индивидуален план за подготовка, който се обсъжда в катедра "Публичноправни науки" и след одобрение се взима решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Задължителни дисциплини

 • Наказателно право -  изпит
 • Наказателен  процес - изпит
 • Обучение по чужд език - изпит
 • Подготовка и управление на проекти - изпит

Избираеми дисциплини

 • Международно наказателно право - изпит
 • Криминология - изпит

Факултативни курсове

 • Виктимология - консултации
 • Защита правата на  човека - консултации.

Дипломиране:

 • Полагане на изпити - два изпита - докторантски минимуми
 • Защита на докторска дисертация

Изпитите, които полагат докторантите, се определят с индивидуалния план за подготовка на докторанта, в съответствие с действащите нормативни разпоредби и в зависимост от профила на тяхната магистърска степен.