Форма на обучение / Информационен пакет

редовна форма / задочна форма / самостоятелна форма на обучение

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, Катедра Гражданскоправни науки.

 Анотация

Кратка анотация:

 • Образователната и научна подготовка на докторанти в областта на трудовото право и общественото осигуряване има за основна цел изграждането на учени, способни задълбочено да анализират нормативните актове, да оценяват тяхното практическо приложение и да участват в усъвършенстването на трудовите и осигурителни отношения при регламентирането им.
 • Една от основните задачи в процеса на обучение е свързана с практическо значение и приложение на научните разработки, които биват извършвани от докторантите. Постепенно изграждане на умения у подготвящите се докторанти да изследват материята на трудовите и осигурителни отношения изисква тяхното задълбочено познаване, правилно ориентиране в текущата научна информация и съдебна практика, и възможност за извършване на сравнителен анализ с чужди законодателства.

Компетенции на завършилите програмата:

 • Усвояват методиката на научните изследвания и нейното прилагане  през призмата на конкретния научно-практически проблем;
 • Изграждат компетентност за детайлно разбиране на техниките, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • Формират  умения за боравене с научния апарат;
 • Изграждат умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практически проблеми и умения да формират информирани преценки по сложни въпроси в областта на трудовото право и общественото осигуряване, в отсъствието на пълни данни, както и да представят идеите и заключенията си ясно и ефективно както пред специалисти, така и пред неспециалисти;
 • Формират умения за прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум  в изследователската работа;
 • Усвояват знания по методика на преподаване на юридически дисциплини, формират специални знания  и умения за работа с различни информационни източници и придобиват висока  компютърна и езикова подготовка, ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост  и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни;
 • Придобиват специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в областта на научната специалност;
 • Развиват способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на трудовото право и общественото осигуряване, както и на нейните взаимодействия с други научни отрасли в областта на правото.

Учебен план /съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател/

 • В учебния план на всеки докторант се включва специална методична и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на дисертацията курсове и семинари;
 • Учебните планове се утвърждават ежегодно от Факултетния съвет;
 • Всеки докторант и научния му ръководител изготвят индивидуален план за подготовка, който се обсъжда в катедра "Гражданскоправни науки" и след одобрение се взима решение за утвърждаване от Факултетния съвет.
 • С индивидуалния план за работата на докторантите се определят: темата на дисертационния труд; разпределението на всички дейности по години; броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане; етапите и сроковете на разработване на дисертационния труд; посещението на определен цикъл лекции и упражнения; участие в семинари, конференции; педагогическата дейност на докторанта и други въпроси, свързано с разработката на дисертация.

Задължителни дисциплини:

 • Трудово право - изпит - проф. д-р Атанас Василев и доц. д-р Верка Лазарова;
 • Осигурително право - изпит - проф. д-р Атанас Василев и доц. д-р Верка Лазарова;
 • Английски език - изпит;
 • Подготовка и управление на проекти - изпит.

Избираеми дисциплини:

 • Международно трудово право - събеседване - проф. д-р Атанас Василев, доц. д-р Верка Лазарова
 • Международно осигурително право - събеседване - проф. д-р Атанас Василев и доц.  д-р Верка Лазарова

Факултативни дисциплини:

 • Трудово правораздаване - събеседване - доц. д-р Верка Лазарова
 • Спорове по държавното обществено осигуряване - събеседване - доц. д-р Верка Лазарова

Дипломиране:

 1. Полагане на задължителни изпити- докторантски минимуми.
  • Задължителни докторантски минимуми:
   • Трудово право;
   • Осигурително право;
   • Английски език;
   • Подготовка и управление на проекти.
 2. Защита на докторска дисертация