Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, Катедра Гражданскоправни науки.

 Анотация

Образователната и научна подготовка на докторанти в областта на гражданското и семейно право има за основна цел изграждането на учени, способни да генерират нови теоретични знания, задълбочено да анализират нормативните актове, да оценяват тяхното практическо приложение и да участват в усъвършенстването на гражданскоправното правораздаване.

Една от основните задачи в процеса на обучение е свързана с практическо значение и приложение на научните разработки на докторантите. Постепенно изграждане на умения у подготвящите се докторанти да изследват материята на гражданскоправните отношения изисква тяхното задълбочено познаване, правилно ориентиране в текущата научна информация и съдебна практика, и възможност за извършване на сравнителен анализ с чужди законодателства.

Докторантите по "Гражданско и семейно право" се обучават в традиционните форми: редовна, задочна и на самостоятелна подготовка.

Компетенции на завършилите програмата:

 • Усвояват методиката на научните изследвания и нейното прилагане  през призмата на конкретния научно-практически проблем;
 • Изграждат компетентност за детайлно разбиране на техниките, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • Формират  умения за боравене с научния апарат;
 • Изграждат умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практически проблеми и умения да формират информирани преценки по сложни въпроси в областта на трудовото право и общественото осигуряване, в отсъствието на пълни данни, както и да представят идеите и заключенията си ясно и ефективно както пред специалисти, така и пред неспециалисти;
 • Формират умения за прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум  в изследователската работа;
 • Усвояват знания по методика на преподаване на юридически дисциплини, формират специални знания  и умения за работа с различни информационни източници и придобиват висока  компютърна и езикова подготовка, ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост  и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни;
 • Придобиват специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в областта на научната специалност;
 • Развиват способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на трудовото право и общественото осигуряване, както и на нейните взаимодействия с други научни отрасли в областта на правото.

Учебен план /съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател/

В учебния план на всеки докторант се включва специална методична и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на дисертацията курсове и семинари.

Учебните планове се утвърждават ежегодно от Факултетния съвет.

Всеки докторант и научния му ръководител изготвят индивидуален план за подготовка, който се обсъжда в катедра "Гражданскоправни науки" и след одобрение се взима решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Задължителни дисциплини:

 • "Гражданско право" - изпит
 • В зависимост от темата на дисертацията -  "Вещно право", "Облигационна право", "Търговско право", " Търговски сделки и несъстоятелност", "Семейно и наследствено право"- изпит

Избираеми дисциплини:

 • "Международно частно право" - събеседване
 • "Право на Европейския съюз" - събеседване

Факултативни дисциплини:

 • "Конкурентно право на Европейския съюз" - консултации
 • "Правна защита на потребителите" - консултации

Дипломиране:

 • Полагане на изпити
 • Защита на докторска дисертация