Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно/Задочно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ.

 Анотация

Съвременното общество се характеризира с особена динамика на процесите, протичащи в социалната, политическата и културната сфери. Един от основните катализатори са новите информационни технологии. Те са в основата на създаване на нови системи за производство, комуникация и взаимодействие. Широкото приложение на новите информационни технологии във всички сфери на научното знание, в различни професионални и институционални дейности, в социалния живот ги превръща в инструмент за иновации.

Основната цел на докторска програма "Приложение на новите информационни технологии в PR" е непосредственото обвързване на научната теория с конкретните потребности на практиката в областта на обществените комуникации, чрез подготвяне на висококвалифицирани и с научен потенциал кадри, формиране на отговорни, инициативни, творчески мислещи личности, способни: да създават и интерпретират нови знания, обвързани с онлайн средата и комуникационните възможности, които тя предлага; да взимат адекватни решения в сложна и непредвидима информационна среда; да разбират и прилагат съвременните научни постижения в професионалната практика.

Обучението е насочено към реализиране на следните основни задачи:

  1. Осигуряване на условия за високо качество на обучението в областта на приложението на новите информационни технологии в сферата на обществените комуникации.
  2. Обучение с интердисциплинарен подход за задълбочено познаване и прилагане на специализираните методи и техники, необходими за решаване на основни проблеми в сферата на научните изследвания на връзките с обществеността.
  3. Създаване на предпоставки и насърчаване на личностното и професионално израстване на изследователите с цел придобиване на преносими умения и постигане на конкурентоспособност в европейската и световната научна общност.

Професионална реализация

Подготовката на докторантите в програмата дава възможност за професионална реализация  като преподаватели и изследователи в университети, висши експерти в държавните институции, висококвалифицирани кадри в мениджмънта на организациите и в организацията и управлението на комуникационния процес чрез новите медии.