Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/самостоятелна подготовка - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Докторската програма по „Педагогическа и възрастова психология“ има за цел да въведе бъдещите изследователи в педагогическата практика и теорията за развитието на децата, юношите и възрастните. Програмата дава възможност на докторантите да приложат на практика научната теория в сферата на образованието, културното многообразие, физическото и психическо развитие, грамотността, академичните постижения, познавателните процеси, насърчаването и развитието на междуличностните и междугруповите отношения, превенцията на риска в живота на децата и юношите, емоционалното, моралното и когнитивното развитие. Докторантите, обучаващи се в програмата усвояват професионални знания и умения за диагностика на индивидуално и групово равнище, в контекста на педагогическата система и индивидуална и групова диагностика в различните възрастови периоди от раждането до старостта. 

В процеса на обучение докторантите ще се запознаят с основните методи за оценка и интервенция на деца със специални образователни потребности, ще усвоят изследователската методология на професионалната практика, и ще развият индивидуални и професионални умения за решаване на проблеми. Индивидуалният план на обучение включва изучаване на дисциплини  в обсега на педагогическата, възрастовата и общата психология. В допълнение към образователния процес, докторантите ще развият  умения за индивидуална оценка и превенция на децата и учениците; за работа със семейства и учители и възпитатели. Докторантите имат възможност да представят емпирични доказателства за езиковото развитие, когнитивното развитие, социалното и нравствено развитие, педагогическото развитие на индивидуално и групово равнище, които активно да защитят в дисертационната си разработка.

Завършилите докторската програма и защитили успешно дисертационен труд пред научно жури, придобиват образователната и научна степен „доктор“ в ПН 3.2. Психология и професионално се утвърждават в широк спектър на реализация като преподаватели, изследователи, лектори и консултанти, педагогически психолози в училище или образователни институции; детски психолози; водещи в тренингови програми, експерти в неправителствени организации; служители в министерството на образованието, социалното министерство, министерство на младежта и спорта.