Форма на обучение / Информационен пакет

редовно; задочно; самостоятелна подготовка - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Обучението на докторантите от специалност „Социология“ има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на изследователска, аналитична, обществена, проучвателна, експертна, административна и други специализирани дейности, свързани с обществената сфера и дейностите в нея. В подготовката на докторантите по социология се поставя акцент върху дълбочината на познанията и умението критично да се използват знанията за осъществяване на професионални анализи, извършване на сравнения, даване на експертни оценки и препоръки при вземането на важни решения за процесите в обществото и в различните институции. Специално внимание се отделя на формирането на докторантите като учени с висока езикова и комуникационна култура. Това е необходимо с оглед на спецификите на региона, в който се намира ЮЗУ „Неофит Рилски“, и с процесите на глобализация и задълбочаване на интеграцията на България като член на Европейския съюз. Образователно-квалификационната степен „Доктор“ по Социология дава възможност за:

- успешна реализация в престижни области на обществения живот като наука, образование, комуникации, социално управление, бизнес, публична администрация, маркетинг;
- реализация както в държавни, така и в частни институции и организации, и в неправителствения сектор