Форма на обучение / Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Нова обща история

Целта на обучението на докторанти по Нова обща история е да се изучава и разбира историята на света в неговата цялост от края на ХV век до края на Първата световна война. През този период можем да говорим за световна история в същински смисъл на думата. Основната характеристика на този период е преходът към модерно общество. В тази епоха се създава световната икономика, извършва индустриализация.

Най-нова обща история

Обучението на докторанти по Най-нова обща история позволява да се видят и изследват основните тенденции и закономерности в развитието на цивилизацията на ХХ век. Времето между двете световни войни е време на  политическото, социално и обществено  развитие на  водещите в цивилизационното развитие държави САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Русия. Периодът след края на Втората световна война се характеризира с двуполюсното разделение на света и противопоставянето Изток-Запад.

Балканска история

Целта е обучението на докторанти по Балканска история да ориентира младите учени по-скоро във времето и пространството, отколкото да останат на позициите на раннопросвещенската историографска традиция, заключаваща се в преследване на обективната историческа истина, чужда на политики и емоции. В този смисъл, в обучението, не само да се изследва тази културна функция на историята (да се предаде смисъл на преживяното време), но и да осигурят повече исторически ресурси за европейската идентичност и нейните регионални особености.