Форма на обучение / Информационен пакет

редовна

 Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Кратка анотация: Програмата има теоретично-изследователски и приложен характер в областта на теорията и практиката на превода. Интердисциплинарността дава възможност за разработване на дисертации в редица области на преводознанието върху материал от различни езици. Обучението се извършва съвместно с други катедри и включва семинари, конференции, участия в международни проекти и други научни форуми. Програмата има за цел да подготви високо компетентни изследователи и преподаватели в интердисциплинарната област на теорията на превода.

Получавана квалификация: Завършилите програмата могат да участват в конкурси за редовни асистенти и научни сътрудници във всички висши научни средища.

Компетенции на завършилите програмата: Задълбочени познания в избраната изследователска сфера, умения за самостоятелен анализ и научно изследване в областта на теорията на превода, умения за формулиране и решаване на научен проблем, преподавателски умения за подготовка на бъдещи специалисти.

Учебен план
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:
1) Подготовка и управление на проекти,
2) Английски език.
Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ: Избираемите учебни дисциплини са свързани със специалността и се определят след формулиране на темата на дисертацията. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено. Докторантът избира три учебни дисциплини от докторската програма.
B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: Докторант по научната специалност Теория и практика на превода може да изучава факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски програми на ЮЗУ "Неофит Рилски", другите университети в страната и БАН в рамките на не по-малко от 30 учебни часа по учебен план, както да се обучава по международни научни програми в университети в чужбина.

Дипломиране:
- Полагане на изпити, участия в научни срещи, публикации по темата на дисертацията,
- Защита на докторска диссертация.