Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно
  • задочно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2021 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Докторската програма дава възможност на студенти, завършили магистърска степен, да задълбочат своите знания по отношение на българския език както на теоретично, така и на научно-изследователско практично ниво.

Тематиката на докторската програма варира в широк диапазон и включва въпроси от всички нива на българския език в синхрония и диахрония: фонетика и фонология, граматика (морфология и синтаксис), словообразуване, лексикология, фразеология и текстология.

Основната цел на докторска програма "Български език" е да създаде добре подготвени кадри, които да притежават комплекс от качества, необходими за компетентно осъществяване на научно-изследователска и преподавателска работа, свързана с различните аспекти на българското езикознание.

За реализирането на основната цел обучението е подчинено на изпълнението на следните основни задачи:

1) Създаване на подходящи условия за постигане на високо качество в процеса на обучението:

  • материална база (докторантски кабинет, оборудван с необходимите технически средства; достъп до университетската библиотека и до свободните онлайн ресурси и др.);
  • преподавателски състав, който да обезпечи заложените в учебния план курсове;
  • добра академична атмосфера и т.н.

2) Обучение за овладяване на теоретичните и методологичните постановки на научните изследвания.

3) Усъвършенстване на навиците и уменията за логическо, творческо и критическото мислене.

4) Обучение за създаване на текстове, които притежават особеностите на научния стил.

5) Изграждане на умения за преподаване и анализиране на научни факти, свързани с българския език.

Подготовката на докторантите в програмата дава възможност на бъдещите доктори да се реализират професионално като преподаватели и изследователи в университети, институти или други научни и образователни институции.

Обучението по докторската програма "Български език" е подчинено на иновативните образователни стандарти, посочени в Закона за развитието на академичния състав и основаните на него вътрешно-университетски и вътрешно-факултетски правилници и други документи. То е ориентирано към реалните потребности на социалната среда в регионален и национален мащаб и е в синхрон с възможностите за реализация на докторантите в други страни от Европейския съюз, където има развита славистика или българистика. Актуалната насоченост към най-атрактивните и най-продуктивни методи и изследователски обекти, от една страна, и подчертаната практико-приложна ориентация към реалните потребности на преподаването по български език във висшето и средното образование, от друга страна, определят предлаганата докторска програма като успешно вписващата се в съвременния социален и образователен контекст.