Форма на обучение / Информационен пакет

редовна

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2021 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Докторскатапрограма е създадена, за да удовлетвори потребностите на висшите училища, научните и държавни институции съсспециалисти в областта на руската литература. Мисията на обучението отговаря на обществените потребности, породени от процесите на демократизация в културен, социален, политически и икономически аспект. То има за задача да разшири фундаменталната, широкопрофилната и специализираната подготвеност, придобита в магистърската образователна степен. Особено внимание се обръща върху научно-изследователската и научно-приложната работа на докторантите, като се предлагат задълбочени знания за най-новите постижения в областта на интердисциплинарните литературни и културни изследвания и се формират умения за провеждане и реализиране на самостоятелни научни изследвания.

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.

Завършилият докторската програма "Рускалитература" притежава богати и разностранни познания, умения и компетентности, приносни за научната област и нейните сфери на приложение. Неговата подготовка е съобразена с нуждата от разработки в избраната област, както и с научната приемственост и задачите на обучаващото звено. Направеното от завършилия докторската програма трябва да утвърждава авторитета на научния колектив, към който принадлежи.

Цел на докторскатапрограма е да:

 • подготви високо квалифицирани специалисти в областта на руската литература;
 • изгради научна компетентност във всички аспекти на историята на руската литература от началото ѝ до XXI век, в това число провеждане на научнии зследвания;
 • да формира научни и практико-приложни знания и умения за самостоятелна преподавателска и научно-изследователска дейност;
 • да обучи компетентни специалисти на високо научно ниво за целите на университета и на филологията, образованието, научните и държавните институции, да изгради методологически опит в анализиране и обобщаване на резултатите от научното изследване и за прилагане на иновациите в областта на руската литература;
 • да създаде трайни връзки с аналогични научни колективи в България, ЕС и други държави.

Областите на научни проучвания, които предоставя докторската програма, са следните:

 • История на руската литература, актуалното състояние и теоретичните изследвания и на методологичните перспективи на изследванията, свързани с нея, включително в международен план;
 • културно-историческите процеси в развоя на литературата на Русия;
 • връзки и взаимовлияния между руската литература и други сродни славянски европейски и други литератури;
 • жанрове и форми на литературния живот в руската литература, класическите имена на XIXвек;
 • общи идеи, образи и проблеми в руската литература и останалите европейски литератури;
 • руска периодика, възникване, развой, характерни особености;
 • културни и литературни центрове и звена в Русия и в емиграция;
 • философски и научни идеи и връзката им с подобни идеи в световен контекст;
 • руската литература и интернет;
 • руска литература на XXвек - развой, явления, манифести, имена, жанрови и стилови иновации;
 • руска литература на XXI век - проекции и форми на съществуване;
 • съвременни технологични и иновативни подходи към литературата, компютърни програми и информационни дейности, необходими за научната разработка.

Практическите умения и компетентности, които докторантите придобиват, са:

 • самостоятелно научно мислене, оформяне на собствен научен език и стил;
 • познаване и приложение на научните методи на литературен анализ, които прилага в изследваните области и проблеми;
 • синтез, моделиране, изграждане и тестване на хипотези в областта на литературната русиситика;
 • оперира с литературно-историческите факти в областта на руската литература и ги интерпретира в подходящия контекст;
 • умение да създава интердисциплинарни връзки за решаване на научни и практически проблеми;
 • умение за провеждане на научна комуникация на роден и чужд език и участие въвформи на вътрешно и международно сътрудничество и екипна работа;
 • умение за аргументация и защита на идеите си, участие в научни дискусии в България и на международно ниво, презентация на резултатите от дейността си пред различна аудитория.

Възможностите за кариерна реализация на докторантите са в :

 • академичното обучение - преподавател по руска литература във висше учебно заведение;
 • научните проучвания - изследовател в областта на конкретен период или явление от руската литература, провеждащ самостоятелна научно-изследователска дейност;
 • учител в средните училища, специалист експерт в областта на руската литература;
 • специалист по съответната литература и консултант в издателства, образователни и културни институции, преводачески агенции;
 • консултант във фирми с международен предмет на дейност в областта на русистиката;
 • специалист с умения за осъществяване на проектна дейност в областта на руската литература в национален и международен контекст.