Форма на обучение / Информационен пакет

Редовна форма: 6 семестъра; Задочна форма: 8 семестъра; Самостоятелна подготовка: 6 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

Обучението по докторската програма "Методика на обучението по техника и технологии" се организира от катедра "Технологично обучение и професионално образование"  като първично научно звено към Техническия факултет.

Основната цел на програмата е развиване на компетентностите за самостоятелна научна и експертна дейност, чрез разширяване на фундаменталната образователна подготовка и задълбочаване на познанията на докторантите от областта на съвременната дидактика и методика на технологичното обучение в  основното и средното образование, професионалното и продължаващото обучение, методиките на обучение по технически дисциплини в системата на висшето образование.

Докторантите по всички форми на докторантурата изпълняват докторантската програма, която включва следните дейности:

  1. Научноизследователска  дейност, включително участие в научни проекти
  2. Посещение и участие в учебни курсове (лекции, семинари, тюториали и др.)
  3. Преподавателска и експертна дейност, участие в научни форуми на национално и международно равнище
  4. Изпити, предвидени в индивидуалния учебен план
  5. Защита на докторска дисертация

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план, който се изготвя от докторанта и научния му ръководител, приема се на катедрен съвет и се утвърждава от факултетния съвет. Индивидуалният учебен план се изготвя на базата на учебния план на акредитираната от НАОА докторантска програма. С него се определя насочеността на докторантурата и се детайлизират по години дейностите, които трябва да бъдат извършени. Информацията, свързана с обучението по докторската програма се съхранява в Портфолио на докторанта.

Учебните дисциплини в индивидуалния учебен план са задължителни, избираеми и факултативни.

Докторантът придобива право на защита на дисертационния си труд след изпълнение на дейностите по обучението, успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план и изпълнение на критериите и показателите за отчитане на готовността за придобиване на образователната и научна степен "Доктор".