Форма на обучение / Информационен пакет

 

 Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Подготовката на докторантите по докторската програма включва придобиване на научна квалификация - основа за постижения в областта на методиките на обучение по информатика и информационни технологии за творческа изследователска работа, за академично преподаване.

Обучението на докторантите обезпечава овладяването на високи академични стандарти и комуникативни умения.

Подготовка им дава възможност за реализация в конкретна научноизследователска и експертна дейност.

Обучението се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма на подготовка.

Компетенции на завършилите програмата:

 • богата професионална култура и комуникативни умения;
 • познава методологичните и теоретичните основи на педагогическата наука;
 • притежава научни компетенции в областта на методологията, методиката и инструментариума на научните педагогически и специализирани изследвания в областта на обучението по математика и/или информатика;
 • умения за успешно осъществяване на регионални, национални и международни педагогически изследвания;
 • притежава умения за интерпретация на научни тези (собствени и чужди) и внедряването им в педагогическата практика;
 • квалифициран е за самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на обучението по математика и информатика;
 • владеене на добро равнище на чужд език и информационни технологии;
 • умения за работа в екип;

Учебен план:

Обучението се осъществява по индивидуален учебен план, в съответствие с типовия учебен план на докторската програма и тематиката на докторантското изследване и включва: здължителни, избираеми и факултативни дисциплини; педагогическа дейност; научно-изследователска дейност..

Примерни курсове
Учебният план включва

 • Задължителните дисциплини
  1. Методология и методи на педагогическите изследвания
  2. Чужд език
  3. Разработване и управление на образователни и научни проекти
  4. Частни дидактически технологии (Методика на обучението по информатика и ИТ)
 • Избираеми дисциплини -съобразени с тематиката на дсертационния труд;
 • Факултативни - всеки докторант по желание може да избере дисциплина от друга докторска програма

Дипломиране:

Полагане на изпити от Индивидуалния учебен план и Защита на докторска дисертация