Форма на обучение / Информационен пакет

редовна, самостоятелна, задочна - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Докторската програма "Методики на обучението в началните класове" се организира от катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" на Факултета по педагогика. Тя осигурява третата степен на висше образование и повишава образователната и научноизследователската квалификация на докторанта.

Кандидатдокторантският изпит е по тази методика, по която кандидатът желае да разработва тема на дисертационен труд - Методика на обучението по български език и литература или Методика на обучението по математика или Методика на обучението по родинознание и природознание. Обучението е с продължителност 3 години в редовна и самостоятелна форма на обучение и 4 години - в задочна форма на обучение и приключва със защита на докторска дисертация. Завършилите получават образователната и научна степен "доктор" по педагогика.

Целта на обучението по докторска програма "Методики на обучението в началните класове" е да се подготвят научни кадри с висока степен на квалификация и компетентност в сферата на частните дидактики, способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават научни и образователни проблеми, да отговорят на новите тенденции в образованието, заложени в стратегията на Европейския съюз.

В докторската програма "Методики на обучението в началните класове" се подготвят висококвалифицирани научни, изследователски и преподавателски кадри, специалисти по конкретни методики в началните класове: Методика на обучението по български език и литература, Методика на обучението по математика и Методика на обучението по родинознание и природознание.

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

Докторантът по докторска програма "Методики на обучението в началните класове" в процеса на своето обучение, педагогическа и изследователска дейностпридобива професионални качества и компетентности, а именно:

 • богата професионална култура и комуникативни умения;
 • методологически компетентности в сферата на научно-педагогическото познание;
 • компетентности в областта на методологията, методиката и инструментариума на научните педагогически и специализирани изследвания;
 • професионална подготовка за успешно осъществяване на регионални, национални и международни педагогически изследвания;
 • умения за интерпретация на научни тези (собствени и чужди) и внедряването им в педагогическата практика;
 • професионални умения за обогатяване на педагогическата теория и технология в областта на предучилищното и училищно обучение;
 • професионални компетентности за самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на образованието, училищната политика и администрацията;
 • научноизследователски способности с висока степен на развитие и когнитивно мислене;
 • владеене на много добро равнище на чужд език и информационни технологии;
 • комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • самостоятелност и инициативност, ориентирани към осигуряване на лична информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с български и чуждестранни учени;
 • социална активност, адаптивност и конкурентоспособност на пазара на труда, осигуряващи му реализация в конкретни социални условия.

Обучението се осъществява по индивидуален работен план на докторанта, в съответствие с общия учебен план на докторската програма и тематиката на докторантското изследване и включва: образователна дейност (задължителни и избираеми учебни дисциплини); научноизследователска дейност (разработване на проект на дисертационния труд, изготвяне и публикуване на студия, статия или научно съобщение. участие в проекти, участие в научни форуми); педагогическа дейност (преподавателска дейност - водене на семинарни, практически или лабораторни упражнения, консултации на студенти) и други дейности.

Задължителни учебни дисциплини:

Философски основи на педагогиката

Методология и методи на педагогическите изследвания

Подготовка и управление на проекти

Английски език

Избираемите учебни дисциплини се предлагат след формулиране на темата за научно-педагогическото изследване.

Учебният план на докторанта трябва да осигурява възможности за постигането на минималните национални изисквания за съответната научна област.

Условия за допускане до защита на докторска дисертация

Образователната и научна степен "доктор" се придобива след изпълнение на задълженията по чл. 46, ал. 2 от ЗВО, чл. 9, ал. 2 от ЗРАСРБ, раздел II от ППЗРАСРБ и съгласно Условията и реда за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Вътрешните правила за развитие на академичния състав на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Сфери на професионална реализация

Докторантът по докторска програма "Методики на обучението в началните класове" в процеса на своето обучение и изследователска дейност се подготвя за:

 • самостоятелна научноизследователска дейност в областта на общата педагогика и специализираните педагогически технологии и практики, актуални за системата на съвременната педагогическа наука;
 • перманентно обогатяване и усъвършенстване на педагогическия процес в началните класове чрез внедряване на резултати от собствени изследвания;
 • научно-преподавателска работа във висшите училища по учебни дисциплини, съответстващи на докторската програма "Методики на обучението в началните класове" и сродни на тях;
 • управленческа дейност в образователната система, при длъжности, които изискват съответното равнище на педагогическа квалификация;
 • експертна дейност при длъжности, предполагащи решаването на изследователски и практически задачи в: научноизследователски институти и ВУ, РИО, медии, неправителствени организации и др.

Завършилият докторската програма може: да участва в различни форми на продължаващо обучение (постдокторантски програми за повишаване на професионалната квалификация и опит по научната специалност и в професионалната област); да участва в хабилитационни процедури и процедури за израстване в степен.