Форма на обучение / Информационен пакет

редовна/задочна/самостоятелна - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Докторантската програма в професионално направление Педагогика, научна специалност Специална педагогика е фокусирана към подготовка на изследователи, които да могат да осъществяват:

 • Научноизследователска дейност в областта на специалното образование.
 • Научно-преподавателска дейност в областта на специалната педагогика, включително и във ВУ.
 • Консултативна работа в сферата на системата от образователни изследвания и образователни услуги в обществената практика.
 • Експертна дейност в системата на специално-педагогическите институции, държавната администрация, неправителствени организации, сдружения на хора с увреждания и др.

В съответствие със съществуващото законодателство основните цели на докторската програма са да:

 • Подготвя висококвалифицирани научни, изследователски и преподавателски кадри с опит в експерименталната дейност в областта на Педагогическите науки, професионално направление Педагогика, научна специалност Специална педагогика, в която е докторската програма.
 • Увеличава самостоятелността и инициативността, ориентирани към осигуряване на лична информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с български и чуждестранни учени;
 • Задълбочава фундаменталната и професионалната компетентност за научноизследователска, практико-приложна и преподавателска дейност в сферата на Специалната педагогика.
 • Формира съвременни научно-теоретични и практико-приложни знания, умения и компетентности за самостоятелна научноизследователска и преподавателска дейност, за работа в екип, за прилагане на иновационни и технологични постижения в областта на Специалната педагогика.
 • Изгражда методологически опит в анализиране на резултатите от научното изследване и в обосноваване на препоръките, свързани с обследването, диагностиката и корекционната работа с лица (деца и възрастни хора) със специални образователни потребности в общообразователна среда, специални училища, специализирани институции, дневни центрове и др.
 • Усъвършенства езиковата подготовка по избрания чужд език във връзка с използването му в професионалната дейност на докторанта.
 • Повишава социалната активност, адаптивност и конкурентоспособност на пазара на труда, осигуряващи му реализация в конкретни социални условия.

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

1. Знания

 • задълбочени знания за теоретичните основи на педагогическата наука и в частност на специалната педагогика;
 • знания, свързани с методологията на научното изследване в областта на специалната педагогика;
 • знания за съвременни методи, методики и технологии и тяхното приложение при изследване на особеностите на различните типове дизонтогении ;
 • специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 • в процеса на научното изследване представя знания и разбиране на най-високо равнище не само в конкретната научна област и направление, но и в близки научни области.

2. Умения

 • подбира, открива и проучва литературни източници, свързани с изследователския проблем; бързо намира, извлича, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници;
 • събира, анализира, класифицира и систематизира информация в определена последователност и логика;
 • интерпретира научни тези (собствени и чужди) и ги внедрява в педагогическата практика
 • аргументирано и обосновано с доказателства анализира и защитава тези, свързани със специалната педагогика;
 • търси иновативни решения чрез комбиниране на различни стратегии и технологии; подобрява стандартните модели и подходи;
 • аналитично и критично оценява собствените експериментални резултати, свързани с установяване на определени закономерности при изследване на явленията в специалната педагогика;
 • организира и планира собствената си научна дейност (с оглед на: време, точност на обекта на изследване, яснота на целите и задачите, конкретност на изградените хипотези и пр.).

3. Самостоятелност и отговорност

 • създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност;
 • демонстрира умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна област и преценява необходимостта от актуални публикации;
 • притежава способност за самооценка на постиженията на изследователския труд
 • притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност

4. Компетентност за учене

 • показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения или от областта на специално педагогическата практика

5. Комуникативни и социални компетентности

 • има изграден стил на научно общуване (в разговори, при консултации и дебати, за защита на научни позиции, работа в екип и пр.);
 • показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значителен обем знания от най-съвременните научни постижения или от областта на специалната педагогика и професионалната практика;
 • пълноценно общува на български език и на някой/някои от най- разпространените европейски езици.

6. Професионални компетентности

 • има готовност за самостоятелна научноизследователска, експериментална и практико-приложна дейност;
 • идентифицира ресурси и възможности за научни изследвания и проектна дейност; аргументирано взема решения и адаптира проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства;
 • демонстрира общи способности да концептуализира, проектира и изпълнява проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните достижения, както и да адаптира проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства;
 • осигурява трансфер на собствените резултати при решаване на други проблеми от дадената научна област;
 • ясно формулира нови проблеми - теоретични и практически.

Сфери на професионална реализация

Докторантът по научната специалност Специална педагогика в процеса на своето обучение и изследователска дейност се подготвя за:

 • самостоятелна научно-изследователска дейност в областта на специалната педагогика, основаваща се на придобитото широкопрофилна и фундаментална подготовка относно системата на съвременната педагогика;
 • перманентно обогатяване и усъвършенстване на педагогическия процес за различните образователни степени чрез внедряване на резултати от собствени изследвания;
 • научно-преподавателска работа във висшите училища по учебни дисциплини от специалност Специална педагогика;
 • управленческа дейност в образователната система, при длъжности, които изискват съответното равнище на специално-педагогическа квалификация;
 • експертна дейност при длъжности, предполагащи решаването на изследователски и практически задачи в: научноизследователски институти и ВУ, училищната политика, държавната администрация, масмедиите, неправителствени организации и др.
 • участие в различни форми на продължаващо обучение (постдокторантски програми за повишаване на професионалната квалификация и опит по научната специалност и в професионалната област.