2022-09-16

РЕЗУЛТАТИ

от проведен конкурс по национална програма

„Млади учени и постдокторанти - 2“ 2022 в Югозападния университет „Неофит Рилски“

16.09.2022 г.

 

 

 

Класирани кандидати в МОДУЛ ‚МЛАДИ УЧЕНИ“

ПН  2.1.  Филология:

Вх. № 81-03-82/08.09.2022г – 60 т.

ПН  3.1. Социология, антропология и науки за културата:

Вх. № 81-03-79/05.09.2022 г. – 60 т.

ПН  3.2. Психология:

Вх. № 81-03-83/08.09.2022 – 60 т.

ПН 3.6. Право, научна специалност „Международно право и международни отношения“:

Вх. № 81-03-88/09.09.2022 – 50 т.

ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Изследване и анализ на цветовото възприятие в компютърния дизайн“

Вх. № 81-03-78/05.09.2022 – 80 т.

ПН  7.4. Обществено здраве

Вх. № 81-03-92/09.09.2022 – 60 т.

Некласирани кандидати в МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“

ПН 2.1.  Филология:

Вх. № 81-03-94/09.09.2022 т. – 30 т.

ПН  3.1. Социология, антропология и науки за културата:

Вх. № 81-03-91/09.09.2022 – 50 т.

Вх. № 81-03-90/09.09.2022 – 50 т.

Вх. № 81-03-93/09.09.2022 – 30 т.

ПН  3.2. Психология:

Вх. № 81-03-89/09.09.2022 – 30 т.

ПН  7.4. Обществено здраве

Вх. № 81-03-86/08.09.2022 г. – 50 т.

Основания: Класирането на кандидатите е въз основа на получен брой точки по критериите за оценка на кандидатите (публикувани статии в списания с импакт фактор, участия в научни конференции, участия в проекти, други документи и материали, доказващи научни, научно-образователни и научно-организационни дейности), финансовите средства по програмата, отпуснати на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и решение на комисията за провеждане на конкурса от 08.07.2022 г.,  приоритетно да бъдат назначавани млади учени, които са на щат в Университета.