КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2", 2024

Във връзка с Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ на Министерството на образованието и науката, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява в следните направления конкурси за:

 

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ


МОДУЛ "МЛАДИ УЧЕНИ"

- ПН 2.1. „ Филология“;

- ПН 3.6.“ Право“;

- ПН 4.6. „Химически науки‘‘;

- ПН 7.4. Обществено здраве.

- ПН 8.3 „Музикално и танцово изкуство“

 • Месечното възнаграждение на новоназначените млади учени на 8 часов работен ден е 1 200 лв. на месец (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател) за срок от 18 месеца;
 • допълнителното месечно възнаграждение на вече назначени МУ за четири часов работен ден е 700 лв. на месец (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател) за срок от 18 месеца;

Кой има право да кандидатства?

"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.

Кандидати по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят

на условието за млад учен;

 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

            При равни други условия предимство имат вътрешните кандидати.

МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“

 • ПН 1.2. „Педагогика“;
 • ПН 3.6. „Право“

Месечното възнаграждение* на новоназначени постдокторанти за осем часов работен ден е 3000 лв. на месец (с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и за допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“) за срок от 12 месеца;

 • допълнителното месечно възнаграждение на постдокторанти, служители на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за четири часов работен ден е 800 лв. (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател) на месец за срок от 12 месеца;

*до 85% от средствата по модула могат да бъдат използвани за основни месечни възнаграждения;

– до 15% от средствата по проекта могат да се използват за мобилност: за командировки (пътни, дневни и квартирни), теренна работа, заплащане на такси за правоучастие в научни форуми.

– до 25% от средствата по проекта могат да се използват за материали и консумативи, необходими за осъществяване на научните изследвания.

Кой има право да кандидатства?

Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ.

В този модул задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на високо научно ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Предложението се подава на български или на английски език за кандидат от друга държава.

С предимство ще се класират ПД, които са външни за организацията бенефициент.

 

Документи за кандидатстване

1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

2. Проектно предложение за кандидати за постдокторанти (по образец);

3. Автобиография (EUROPASS формат);

4. Декларация (по образец);

5. Сканирано копие на диплома за придобита първа ОКС „Магистър“ или за първи ОНС «доктор»;

6. Сертификати и удостоверения за участие в научни форуми, изследователски проекти и научни специализации;

7. Списък с резултати от научноизследователска дейност:

 • публикации;
 • участия в научни конференции;
 • участия в изследователски проекти;
 • научни специализации.

***

Срок за кандидатстване: от 17.06.2024 до 11.07.2024 г.

Обявяване на резултатите – 17.07.2024

Уведомяване на кандидатите: 23.07.2024 г.

Срок за назначението на одобрените кандидати: 30.07.2024 г.

Документите се подават електронно на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За повече информация: д-р Радoстина Николова, email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,

тел. 0882 99 87 13