На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование и

чл. 11, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“,

по искане на ректора,

  

се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

на Югозападния университет “Неофит Рилски”

при следния проект за дневен ред:

 

            1.  Годишен доклад за състоянието на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за периода 2021 – 2022 година.

                                                            Докл.: Проф. д-р Борислав Юруков

                                                                        Ректор

2.  Доклад за дейността на Контролния съвет.

                                                            Докл.: Доц. д-р Емилия Патарчанова

                                                                        Председател на Контролния съвет

3. Избор на  членове за допълване състава на Контролния съвет.

                                     Докл.: Председателят на Комисията

                                                 по предложенията за избор

                                     на органи за управление

            4. Проект за разпределяне на средствата за социално-битово и културно обслужване за 2023 година.

                                                            Докл.: Николай Тахов

                                Помощник-ректор

5. Избор на представители на работниците и служителите по смисъла на чл. 7 и чл. 7а  от Кодекса на труда.

                                     Докл.: Председателят на Комисията

                                                 по предложенията за избор

                                                                                        на органи за управление

 

 

Проф. д-р Габриела Белова

Председател на Общото събрание

с мандат 27.11.2019 – 27.11.2023  г.

 

 

Дата и място на провеждане:

21 декември 2022 година (сряда)

10.00 часа - Регистрация

10.30 часа - Откриване

Аулата в Учебен корпус № 1